Yrke høyesterettsdommer

Høyesterettsdommere presiderer i høyere domstoler og håndterer komplekse straffesaker og sivile saker. De undersøker saken under domsforhandlingene, for å formulere en dom eller veilede juryen i retning av en konklusjon, og bestemmer straff hvis den fornærmende blir kjent skyldig. De avgir kjennelser og sikrer at domsforhandlingene gjennomføres på en rettferdig måte i samsvar med lovgivningen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kriminalomsorgens prosedyrer

  Rettsreguleringer og retningslinjer med hensyn til fengselsdrift, og annen kriminalomsorg.

 • Strafferett

  Juridiske regler, konstitusjoner og regelverk som gjelder avstraffelse av gjerningspersoner.

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Sivilrett

  Lovregler og anvendelsene som brukes i tvister mellom ulike parter.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

Ferdigheter

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Ta rettslige avgjørelser

  Ta avgjørelser i juridiske saker for å komme til en offisiell konklusjon som må håndheves, og komme til en avgjørelse som er juridisk bindende for partene som er involvert i saken.

 • Vedlikeholde ro og orden i rettssalen

  Sørge for at det holdes ro og orden i rettssalen under en rettssak.

 • Høre på juridiske argumenter

  Høre på juridiske argumenter som blir fremsatt i en rettssak eller et annet forum der juridiske saker behandles og avgjøres, på en måte som gir begge sider lik mulighet til å fremsette sine argumenter, og ta en beslutning på grunnlag av argumentene på en ærlig og upartisk måte.

 • Veilede juryaktiviteter

  Veilede juryens aktiviteter under en rettshøring og i beslutningsprosessen, for å sikre at de opptrer på en upartisk måte, og at de har hørt alle bevis, argumenter og vitneforklaringer som er relevante for rettssaken, slik at de kan ta den beste avgjørelsen, som dommeren så kan legge til grunn ved straffeutmålingen.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Høre på vitneutsagn

  Høre på vitneutsagn under et rettsmøte eller en etterforskning for å vurdere historiens relevans, hvordan den påvirker saken som behandles eller etterforskes og for å bidra til å konkludere.

 • Vise ansvar

  Ta ansvar og være ansvarlig for profesjonelle beslutninger som du eller andre tar som del av en jobb eller rolle.

 • Vise upartiskhet

  Utføre oppgaver for bestridende parter eller klienter basert på objektive kriterier og metoder, uten fordommer eller partiskhet, for å oppnå eller legge til rette for objektive beslutninger og resultater.

 • Overvåke rettslige avhør

  Føre tilsyn med prosedyrene under et rettslig avhør for å sikre at de er i samsvar med forskrifter og forekommer på en ordnet og ærlig måte, og for å sikre at ingen moralske eller etiske grenser krysses under spørsmålsstilling eller presentasjon av rettslige argumenter.

Source: Sisyphus ODB