Yrke havnekoordinator

Havnekoordinatorer administrerer driften av trafikkdivisjonen for havnemyndighetene. De håndhever regler og forskrifter, for eksempel fortøyning av skip, håndtering og lagring av last, og bruk av havneanlegg. De leder kontroll- og rengjøringsaktiviteter for havnavdelingens land, gater, bygninger og vannområder. Havnekoordinatorer sørger også for at inntektsskapende aktiviteter blir dokumentert og sendt til regnskapsavdelingen. De gir råd til havnemyndighetene om satser og revisjoner av havneavgifter, og ber rederier om å bruke havneanlegg. De leder aktiviteter for å utarbeide årlig statistikk for skip og last.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tollregler for passasjerer

  Forstå tollregler for passasjerer. Vite hvilke offisielle dokumenter eller deklarasjonsskjemaer som kreves for ulike typer passasjerer.

 • Tilordne fartøyer til forsendelsesruter

  Forstå hvordan bestemte typer skip transporterer ulike typer frakt og drives på ulike transportruter. Kjenne de nåværende maritime ruter og planlegge ankomst og avgang fra havner.

 • Havneforskrifter

  Kjenne havnestandarder og juridiske regler, hovedsakelig på grunnlag av kommunale lover og forskrifter, havnelover eller maritim kode.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Varer i maritim transport

  Kunnskap om de viktigste varene innen sjøtransport, dvs. olje, korn, malm, kull og gjødsel samt deres egenskaper og underavdelinger.

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

 • Fartøyets fysiske deler

  Detaljert kunnskap om fartøyets forskjellige fysiske komponenter. Sørge for vedlikehold og omsorg for å sikre optimal drift.

Ferdigheter

 • Koordinere fartøys reiseruter

  Utvikle, administrere og koordinere reiseruten for fartøy over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Laste last på skip

  Laste og losse skip. Overvåke laste- og losseoperasjoner.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Betjene marine kommunikasjonssystemer

  Betjene marine kommunikasjonssystemer, kommunisere med andre skip eller kontrollsentre på land, for eksempel for å sende beskjeder som haster, angående sikkerhet. Sende eller motta varsler og så videre.

 • Administrere fartøylastaktiviteter

  Administrere og føre tilsyn med sikker og punktlig lasting og lossing av last fra fartøyer i havn.

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Gjennomføre fullskala kriseplanøvelser

  Gjennomføre og mobilisere all innsats, støtteorganisasjon, ressurser og kommunikasjon på flyplassen, for å gjennomføre beredskapsøvelser for å forberede flyplassansatte på faktiske krisesituasjoner.

 • Sikre overholdelse av havnebestemmelser

  Sikre overholdelse av forskrifter ved havner og sjøhavner. Kommunisere med relevante myndigheter for å identifisere mulige risikoer.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Samarbeide med havnebrukere

  Kommunisere og samarbeide med havnebrukere, som overføringsagenter, fraktkunder og havneledere.

 • Lede portoperasjoner

  Gjennomføre havnestrategi for å få tilstrekkelige inntekter og sikre optimale kundetjenester.

 • Overvåke mannskapets forflytning

  Føre tilsyn med at mannskap går om bord eller i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Styre forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet

  Håndtere alle forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet, herunder utvikling og gjennomføring av dem. Forstå havnevirksomhet, operasjoner og hvordan disse gjennomføres, for å håndtere forbedringer.

 • Betjene havnekommunikasjonssystemer

  Betjene telefon- og radiosystemer og mer komplekse kommunikasjonssystemer som brukes i havner på innlands vannveier, for å koordinere havneoperasjoner.

 • Koordinere havnoperasjoner

  Koordinere forsendelser av last til og fra havner. Plassere kraner og containere i forsendelser, der det tas hensyn til nøyaktige mål og nøyaktig vekt på hver container.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Forutse krav til logistikk i havnedrift

  Forutse logistikken i havnen med utgangspunkt i fartøyenes ankomst og avgang. Administrere arbeidsstyrken som skal utføre havnevirksomheten.

 • Forutse installasjonsvedlikehold

  Forberede ressurser og aktiviteter for å utføre installasjonsvedlikehold i henhold til budsjettbehov.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Overvåke passasjerers forflytning

  Føre tilsyn med at passasjerene går om bord og i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Sikre kontinuerlig overholdelse av regelverk

  Utføre oppgaver og prosedyrer for å sikre at luftfartssertifikater er gyldige; påse at sikkerhetstiltak anvendes der det er nødvendig.

Source: Sisyphus ODB