Yrke helsepsykolog

Helsepsykologer tar seg av de ulike aspektene ved helserelatert atferd hos enkeltpersoner og grupper, ved å hjelpe enkeltpersoner eller grupper med å forebygge sykdom og fremme sunn atferd, og ved å også gi rådgivningstjenester. De utfører oppgaver for utvikling av helsefremmende aktiviteter og prosjekter på grunnlag av psykologiske forskningsfunn, teorier, metoder og teknikker. De deltar også i forskning om helserelaterte spørsmål som påvirker den offentlige politikken rundt helsespørsmål.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Psykologisk diagnostisering

  Psykologiske diagnosestrategier, metoder og teknikker knyttet til helserelaterte opplevelser og atferd samt psykiske lidelser.

 • Psykologiske tiltak i samarbeid med annet helsepersonell

  De ulike psykologiske tiltakene tar i betraktning medisinske aspekter i forbindelse med samarbeidet med annet helsepersonell.

 • Kliniske rapporter

  Metoder, vurderingspraksis og prosedyrer for akkreditering og innhenting av uttalelser som trengs for å skrive kliniske rapporter.

 • Psykologiske intervensjoner

  Egenskaper ved metodene og prosedyrene har til hensikt å skape endring i menneskelig atferd.

 • Helsepsykologi

  Utvikling, implementeringer og evaluering av helsepsykologiske begreper.

 • Kriseintervensjon

  Håndteringsstrategier i krisesituasjoner som gjør det mulig for enkeltpersoner å løse sine problemer eller frykt og for å unngå psykologisk angst og nedbryting.

 • Psykologiske begreper

  De psykologiske begreper som gjelder vern og fremme av helse.

 • Evaluering av psykologisk ytelse

  Kjennetegn ved metodene som brukes for å vurdere psykologiske parametre.

 • Akuttpsykologi

  Metoder som brukes for å håndtere traumer eller katastrofer.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Psykologiske helsetjenester

  Kjennetegn ved den psykologiske helsetjenesten i omsorgssektoren.

 • Vilkår for profesjonell utøvelse av helsepsykologi

  De institusjonelle, rettslige og psykososiale vilkår for profesjonell utøvelse av helsepsykologi som har som mål å bruke disse i utøvelsen av den psykologisk virksomhet i helsevesenet.

 • Psykofarmakologi

  Være oppmerksom på ulike effekter som legemidler har på pasienten eller klientens atferd, humør og tanker.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, bruk av systemet for klassifisering av sykdom og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funksjonelle og organiske forstyrrelser samt typer psykofarmakologiske legemidler.

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De ulike metodene for psykologisk rådgivning, opplæring og veiledning for personer i alle aldre, grupper og organisasjoner der det tas hensyn til medisinske aspekter.

 • Psykologiske behandlingstiltak

  De psykologiske behandlingstiltakene for personer i alle aldre og grupper, med sikte på å bedre behandlingsferdigheter og bestemmelsene som gjelder transkulturelle aspekter og kjønnsaspekter.

 • Rådgivingsmetoder

  Rådgivningsteknikker som brukes i ulike situasjoner, med ulike grupper og enkeltpersoner, særlig når det gjelder metoder for tilsyn og megling i forbindelse med rådgivning.

 • Konsultasjon

  Teorier, metoder og begreper knyttet til konsultasjon og kommunikasjon med klienter.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Terapi i helsevesenet

  Prinsipper, metoder og prosedyrer for diagnostisering, behandling og rehabilitering av fysiske og psykiske lidelser.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Ferdigheter

 • Teste følelsemessige mønstre

  Oppdage ulike mønstre i følelsene til enkeltpersoner ved å bruke diverse tester for å forstå årsaken til disse følelsene.

 • Anvende kognitive atferdsbehandlingsteknikker

  Anvende behandlingsteknikker for kognitiv atferd på pasienter der behandlingen involverer kognitiv opptrening, å ta tak i dysfunksjonelle følelser, maladaptiv atferd og kognitive prosesser og innhold gjennom en rekke systematiske prosedyrer.

 • Bruke kliniske vurderingsteknikker

  Bruke teknikker for klinisk resonnement og klinisk skjønn ved anvendelse av en rekke passende vurderingsteknikker, for eksempel vurdering av mental status, diagnose, dynamisk formulering og planlegging av potensiell behandling.

 • Teste adferdsmønster

  Skjelne mellom ulike adferdsmønster til enkeltpersoner ved hjelp av ulike tester for å forstå de underliggende årsakene til adferden.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Vurdere helsebrukernes risiko for skade

  Vurdere helsebrukerens potensial for skade på seg selv eller andre, og gripe inn på en effektiv måte for å redusere risikoen og implementere forebyggende metoder.

 • Utvikle psykologiske helsekonsepter

  Utvikle, implementere og evaluere psykologiske helsekonsepter.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Implementere helsepsykologiske tiltak

  Implementere helsepsykologiske tiltak for personer i alle aldre og i alle grupper med tanke på helseatferd, særlig risikoatferd som slanking, trening og røyking, og gi råd om fremming og opprettholdelse av god helse og forebygging av helserisikoer, samtidig som det tas hensyn til jobb og fritid for disse personene.

 • Foreta helsepsykologisk analyse

  Rådgi organisasjoner og institusjoner om helseforhold, tiltak for helsefremmende arbeid, helsehjelp og rehabilitering ved å gi dem helsepsykologisk analyse.

 • Gi helsepsykologisk rådgivning

  Legge frem uttalelser, rapporter og råd som psykologisk ekspert med hensyn til helserelatert risikoatferd og årsakene til denne atferden.

 • Formulere en kasuskonseptualiseringsmodell for terapi

  Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med enkeltpersonen og prøve å imøtekomme hans eller hennes behov, situasjon og behandlingsmål for å øke sannsynligheten for å oppnå terapeutiske fremskritt; vurdere eventuelle personlige, sosiale og systemiske hindre som kan undergrave behandlingen.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Respondere på helsetjenestebrukernes ekstreme følelser

  Reagere hensiktsmessig når en helsetjenestebruker blir hyper/manisk, får panikk, er ekstremt fortvilet, aggressiv, voldelig eller suicidal, i henhold til relevant opplæring hvis du arbeider i et miljø der pasienter jevnlig gjennomgår ekstreme følelser.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gjennomføre psykologisk vurdering

  Vurdere pasientens atferd og behov gjennom observasjon og skreddersydde intervjuer, administrasjon og tolkning av psykometriske og idiosynkratiske vurderinger.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Hjelpe brukere av helsetjenester å oppnå sosial innsikt

  Utarbeide strategier og gi støtte til helsetjenestebrukere med sosiale utfordringer, hjelpe dem til å forstå andre, muntlig og ikke-muntlig atferd og handlinger, og veilede dem til å lære å tolke en kombinasjon av menneskers ord, tonefall, kroppsspråk, gester og ansiktsuttrykk, samtidig som de utvikler bedre selvtillit i sosiale situasjoner.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Legge til rette for helsetjenestebrukerens psykologiske utvikling

  Hjelpe helsetjenestebrukeren med å bli bedre kjent med seg selv, med å lære om tilstanden sin og humøret sitt, følelsene sine, tankene sine og atferden sin. Hjelpe helsetjenestebrukeren med å håndtere problemer og vanskeligheter med større motstandskraft.

 • Evaluere psykologiske helsetiltak

  Vurdere de psykologiske helsetiltakene som er gjennomført, for å evaluere virkningen og resultatene av dem.

 • Stille helsepsykologisk diagnose

  Analysere personer og grupper i alle aldre ved hjelp av helsepsykologiske metoder knyttet til de ulike sidene ved helseatferden og årsakene til dette.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Administrere helsefremmende aktiviteter

  Planlegge, gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter og prosjekter i ulike situasjoner, for eksempel i barnehage og på skole, på arbeidsplass og i bedrift, i sosialt bomiljø og i primærhelsetjenester, særlig i forbindelse med prosjekter.

 • Analysere store data i helsevesenet

  Gjennomføre omfattende innsamling av data, f.eks. gjennom spørreskjemaer, og analysere de innhentede dataene.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Arbeide med mønstre av psykologisk atferd

  Arbeide med mønstrene i en pasients eller klients psykologiske atferd, som kan ligge utenfor deres bevissthet, for eksempel ikke-verbale og preverbale mønstre, kliniske prosesser i forsvarsmekanismer, motstand, overføring og motoverføring.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Tolke psykologiske tester

  Tolke psykologiske tester for å innhente informasjon om pasientens intelligens, prestasjoner, interesser og personlighet.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Oppmuntre sunn atferd

  Oppmuntre til sunn atferd som trening, et sunt kosthold, munnhygiene, helsekontroller og forebyggende medisinske undersøkelser.

 • Veilede retningslinjeutformere innen helsevesenet

  Presentere forskning for politikkmakere, helsepersonell og pedagoger for å forsøke å oppnå forbedringer i folkehelsen.

 • Fremme kunnskap om psykososial helse

  Forklare psykiske helseproblemer på enkle og forståelige måter, bidra til å avpatologisere og avstigmatisere vanlige stereotyper om mental helse og fordømme dømmende eller diskriminerende atferd, systemer, institusjoner, praksis og holdninger som er klart separatistiske, voldelige eller skadelige for folks mentale helse eller deres sosiale inkludering.

 • Gi råd om mental helse

  Gi personer av alle aldre og i alle grupper råd om vilkårene for de helsebringende aspektene av individuell oppførsel og institusjoner knyttet til de personlige, sosiale og strukturelle faktorene for fysisk og psykisk helse.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Analysere helseskadelig atferd

  Undersøke atferd som kan være skadelig for den enkeltes helse, f.eks. røyking, stoffmisbruk eller dårlig kosthold. Anvende psykologiske teorier og intervensjoner for primær forebygging og helserelatert atferdsendring.

 • Gi råd om behandling i et helsepsykologisk perspektiv

  Gi råd om behandling til personer, og grupper av personer, i alle aldre knyttet til ulike aspekter ved atferd som kan påvirke den psykiske helsen, som for eksempel kosthold, trening, misbruk av stoff og stressmestring.

 • Gi rådgivning til klienter

  Hjelpe og veilede klienter for å løse deres personlige, sosiale eller psykologiske problemer.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Gjennomføre terapitimer

  Arbeide i økter med enkeltpersoner eller grupper for å gi terapi i et kontrollert miljø.

 • Gi strategier for vurdering av psykiske helse

  Gi strategier, metoder og teknikker for vurdering av psykologisk helse på bestemte aktivitetsområder, for eksempel om smerte, sykdom og stress.

 • Gi helserådgivning

  Gi helserådgivning, opplæring og veiledning for personer i alle aldre, grupper og organisasjoner.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Analysere prosesser som påvirker levering av helsetjenester

  Undersøke kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter, følge med på psykologiske intervensjoner for å bedre kommunikasjon, etterlevelse, forberedelser til stressende medisinske prosedyrer og andre emner av interesse.

 • Anvende konseptuell tenkning

  Identifisere mønstre og forbindelser mellom situasjoner; identifisere nøkkelproblemstillinger i komplekse situasjoner.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Analysere psykologiske aspekter ved sykdom

  Analysere den psykologiske virkningen sykdom har på enkeltpersoner, pårørende og omsorgspersoner, og bruke psykologiske tiltak for å fremme selvstyring, hjelpe pasienter med å håndtere smerte eller sykdom, forbedre livskvaliteten og lindre virkningene av uførhet og handikap.

Source: Sisyphus ODB