Yrke hydrograf

Hydrografer måler og kartlegger havmiljøer ved hjelp av spesialutstyr. De samler inn vitenskapelige data for å studere undervannstopografien og -morfologien til vannmasser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

 • Topografi

  Grafisk framstilling av overflateegenskapene til et sted eller et område på et kart, som angir deres relative posisjoner og høyder.

 • Geodesi

  Den vitenskapelige disiplinen som kombinerer anvendt matematikk og jordvitenskap med sikte på å måle og representere jorden. Den studerer fenomener som gravitasjonsfelt, polbevegelse, og tidevann.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

 • Batymetri

  Det vitenskapelige faget som studerer undervannstopografi.

 • Kartleggingsmetoder

  Ha en forståelse av kartleggingsmetoder, fjernmålingsmetoder og -utstyr.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Hydrografi

  Fagfelt som studerer og måler de fysiske egenskapene til vann som hav, innsjøer og elver. Det undersøker den aktuelle situasjonen med hensyn til navigasjonsformål og predikerer endringer over tid.

Ferdigheter

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere påliteligheten til et elektronisk instrument ved å måle utmatingen og sammenligne resultatene med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater. Dette gjøres jevnlig i tråd med produsentens anvisninger og ved hjelp av kalibreringsenheter.

 • Utføre oppmålingsberegninger

  Utføre beregninger og samle inn teknisk data for å fastsette jordens krummingskorrigeringer, traversjusteringer og lukkeanordninger, nivåer, asimut og markeringsplasseringer og så videre.

 • Samle inn kartleggingsdata

  Samle inn og bevare kartleggingsressurser og kartdata.

 • Dokumentere undersøkelsesoperasjoner

  Fylle ut og arkivere alle nødvendige administrative, driftsmessige og tekniske dokumenter i forbindelse med en undersøkelse.

 • Utarbeide oppmålingsrapport

  Skrive en undersøkelsesrapport som inneholder opplysninger om eiendomsgrenser, høyde og dybde i terrenget osv.

 • Sammenligne undersøkelsesberegninger

  Bestemme nøyaktigheten til dataene ved å sammenligne beregninger med gjeldende standarder.

 • Justere oppmålingsutstyr

  Sørge for nøyaktighet ved måling ved å justere oppmålingsutstyret.

 • Registrere undersøkelsesmålinger

  Samle inn og behandle beskrivende data ved å bruke dokumenter som skisser, tegninger og notater.

 • Betjene oppmålingsinstrumenter

  Betjene og justere måleinstrumenter, for eksempel teodolitter og prismer, samt andre elektroniske avstandsmålere.

 • Gjennomføre undervannsundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser under vann for å måle og kartlegge undervannstopografien og -morfologien ved vannmasser, og til og med bidra til å planlegge akvakulturprosjekter, lage havkonstruksjoner og undersøke naturressurser.

Source: Sisyphus ODB