Yrke idrettsleder

Idrettsledere har mellomlederroller i idrettsrelaterte organisasjoner av alle slag og på alle nivåer (f.eks. idrettsklubber, foreninger og lokale myndigheter). De utfører organisatoriske oppgaver over et bredt utvalg av funksjoner i samsvar med strategi og politikk fastsatt av ledelse, styre og komiteer. De spiller en viktig rolle for det generelle idrettstilbudet, og arbeidet de utfører i idrettsorganisasjoner, har direkte innvirkning på realiseringen av potensialet i sektoren i Europa når det gjelder helse, sosial inkludering og økonomi.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Politikkens innvirkning på sportslevering

  Den politiske sammenhengen som gjelder for levering av tjenester og kilder til mulig ytre innflytelse på idrettsorganisasjonen.

Ferdigheter

 • Sikre ivaretakelse av ansattes helse og sikkerhet

  Fremme og opprettholde en kultur med helse og sikkerhet for personalet ved å opprettholde retningslinjer og fremgangsmåter for vern av sårbare personer og om nødvendig håndtere mistanke om mulig misbruk.

 • Involvere frivillige

  Rekruttere, motivere og administrere frivillige i organisasjonen eller på en avdeling i organisasjonen. Administrere relasjonen med de frivillige fra før de melder seg som frivillig, gjennom hele tiden de tilbringer i organisasjonen, til etter at de har avsluttet den formelle frivillige innsatsen.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere økonomien til en sportsfasilitet

  Administrere økonomien innen sport og fysisk aktivitet for å oppnå de uttalte målene for organisasjonen. Utvikle et hovedbudsjett og bruke det til å overvåke, evaluere og kontrollere resultatene og iverksette tiltak for å håndtere identifiserte avvik. Delegere ansvaret for budsjetter for tydelig definerte aktiviteter.

 • Koordinere administreringen av en idrettsorganisasjon

  Utvikle og gjennomføre strategier for å koordinere administreringen av team eller grupper i en idrettsklubb eller -organisasjon.

 • Sikre fremskaffelse av ressurser for fysisk aktivitet

  Sikre de fysiske ressursene (utstyr, materialer, lokaler, tjenester og energiforsyninger) som kreves for å gjennomføre planlagte fysiske aktiviteter og idretter i organisasjonen.

 • Administrere personlig faglig utvikling innen idrett

  Ta ansvar for å utvikle sine egne kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å oppfylle gjeldende og fremtidige krav til arbeidet og for å støtte personlig og karrieremessig utvikling innen idrett.

 • Administrere kundeservice

  Forvalte levering av kundeservice, herunder aktiviteter og tilnærminger som spiller en avgjørende rolle i kundeservice, ved å søke og gjennomføre forbedringer og utviklingstiltak.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Samarbeide med idrettsorganisasjoner

  Samarbeide med lokale idrettsråd, regionale komiteer og nasjonale organer.

 • Utvikle muligheter for progresjon innen idrett

  Utarbeide og implementere planer og rammer for å øke deltakelsen og utviklingen hos idrettsutøvere.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Implementere operasjonelle forretningsplaner

  Implementere den strategiske virksomheten og den operative planen for en organisasjon ved å engasjere og delegere til andre, overvåke fremdrift og foreta justeringer på veien. Evaluere i hvilken grad de strategiske målene er oppnådd, få lærdom, feire suksess og anerkjenne andres bidrag.

 • Administrere den interne prosessen til en idrettsorganisasjon

  Planlegge og gjennomføre forvaltning av grupper i en klubb eller organisasjon. Koordinere menneskelige ressurser og kommunikasjon.

 • Sørge for å ivareta kundenes helse og sikkerhet

  Fremme og opprettholde en sunn, trygg og sikker kultur blant kundene ved å opprettholde retningslinjer og prosedyrer for beskyttelse av sårbare deltakere, og ved å håndtere mistanke om mulig misbruk ved behov.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Utvikle rutiner for gjennomføring av effektiv sportsklubbledelse

  Utvikle praksiser for å gjennomføre effektiv ledelse av en sportsklubb. Støtte dannelsen av en klubb, rollen og strukturen til en komité, formålet med og prosedyren for møter, rollen til klubbkasserer, rollen til sponsing og pengeinnsamling, rollen til markedsføring og promotering av sport, krav til personell som håndterer arrangementer, samt grunnleggende juridiske problemer og risikostyringsproblemer knyttet til sport.

 • Fremme likestilling i sportsaktiviteter

  Utvikle retningslinjer og programmer som tar sikte på å øke deltakelse og involvering av underrepresenterte grupper i idrett, som kvinner og jenter, etniske minoriteter, funksjonshemmede og – i enkelte tilfeller – unge mennesker.

Source: Sisyphus ODB