Yrke immunolog

Immunologer forsker på immunsystemet hos levende organismer (f.eks. menneskekroppen) og hvordan det reagerer på eksterne infeksjoner eller invasive skadelige agenser (f.eks. virus, bakterier, parasitter). I forskningen sin fokuserer de på de sykdommene som påvirker immunologien til levende organismer, for å klassifisere dem for behandling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Immunologi

  Immunologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Molekylær og cellulær immunologi

  Samspill på molekylnivå som utløser et svar fra immunsystemet.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Klinisk immunologi

  Sykdomspatologi i forbindelse med immunrespons og immunsystem.

 • Diagnostiske immunologiteknikker

  Teknikker som brukes ved diagnostisering av immunsykdommer, f.eks. immunofluorescens, fluorescens-mikroskopi, væskestrømcytometri, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), radioimmunoassay (RIA) og analyse av plasmaproteiner.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Forske på immunsystemsvikt

  Undersøke hvorfor immunsystemet svikter, og hva som forårsaker sykdom.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

Source: Sisyphus ODB