Yrke industribrannmann

Industribrannmenn står i beredskap i tilfelle brannutbrudd eller andre farlige situasjoner på industriområder eller -anlegg. De reagerer aktivt for å holde branner og utbrudd av andre farlige stoffer under kontroll for å beskytte industrimannskapene og -anleggene. De sikrer at det industrielle anlegget overholder HMS-retningslinjene. De fører også tilsyn med opprydningen av stedet og vurderer skaden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Industrielle verktøy

  Verktøy og utstyr som brukes til industrielle formål, både elektroverktøy og håndverktøy, og ulike bruksområder.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Forskrifter om stoffer

  Nasjonale og internasjonale bestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, f.eks. forordning (EF) nr. 1272/2008.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

Ferdigheter

 • Evakuere folk fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller en situasjon for å beskytte vedkommende, og sørge for at offeret kommer i sikkerhet og kan motta eventuell nødvendig medisinsk behandling.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

 • Håndtere nødhjelpsituasjoner

  Håndtere situasjoner der beslutningstaking under tidspress er viktig for å redde liv.

 • Hjelpe folk i forurensede områder

  Bistå arbeidere som foretar oppryddingsaktiviteter, samt personer som risikerer å bli eksponert under sikkerhetsoperasjoner, for eksempel ved å instruere dem om hvordan de skal bære verneutstyr, gå inn i og ut av restriksjonsområder og bruke oppryddingsutstyr.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Administrere fabrikkoperasjoner

  Føre tilsyn med fabrikkoperasjoner, planlegging, utforming, organisering, kontroll og veiledning av produksjonsaktivitet.

 • Kassere farlig avfall

  Avhende farlige materialer som kjemiske eller radioaktive stoffer i henhold til forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.

 • Slokke branner

  Velge egnede stoffer og metoder for å slokke branner, avhengig av størrelsen på brannen, for eksempel vann og diverse kjemiske stoffer. Bruke røykvernsapparat.

 • Jobbe som et team i et farlig miljø

  Jobbe som et team i et farlig, og noen ganger høylytt miljø, som en bygning som brenner eller metallfabrikk, for å oppnå en høyere grad av effektivitet og ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Forhindre spredning av branner

  Iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at branner sprer seg.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Gjennomføre søke- og redningsoppdrag

  Bistå ved bekjempelse av natur- og samfunnskatastrofer, som skogbrann, flom og trafikkulykker. Gjennomføre søke- og redningsoppdrag.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Vurdere forurensning

  Analysere tegn på forurensning. Gi råd om hvordan forurensningen kan fjernes.

Source: Sisyphus ODB