Yrke informasjonssjef innen helsesektoren

Informasjonssjefer innen helsesektoren har tilsyn med den daglige driften av informasjonssystemer som brukes ved medisinske institusjoner. De driver også forskning og bruker sin forståelse av klinisk praksis til å finne måter å forbedre helsetjenester på.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Klinisk vitenskap

  Forskningen og utviklingen av teknikker og utstyr som brukes av helsepersonell for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom.

 • Administrasjon av legemiddelinteraksjon

  Forvaltningsmessige aktiviteter knyttet til pasientens samhandling med den tilbudte medisinske behandlingen.

 • Database

  Klassifisering av databaser, som omfatter deres formål, kjennetegn, terminologi, modeller og bruk som XML-databaser, dokumentorienterte databaser og fulltekstdatabaser.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Informatikk

  Det vitenskapelige og praktiske studiet som omhandler grunnlaget for informasjon og kalkyler, det vil si algoritmer, datastrukturer, programmering og dataarkitektur. Det omhandler om praktisk gjennomførbarhet, struktur og mekanisering av metodiske prosedyrer som administrerer anskaffelsen, bearbeidingen og tilgangen til informasjon.

 • Sykepleievitenskap

  Faktorer som påvirker menneskers helse og de terapeutiske intervensjoner som fremmer menneskers helse med sikte på å forbedre vedkommendes psykiske og fysiske helse.

 • Tverrfaglig samarbeid innen helsevesenet

  Måten man oppfører seg under teammøter, besøk og møter innen tverrfaglig samarbeid, spesielt med annet helsepersonell.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Kliniske rapporter

  Metoder, vurderingspraksis og prosedyrer for akkreditering og innhenting av uttalelser som trengs for å skrive kliniske rapporter.

Ferdigheter

 • Overvåke aktiviteter i klinisk informasjonssystem

  Føre tilsyn med og overvåke daglig drift av driftsmessige og kliniske informasjonssystemer, for eksempel CIS, som brukes til å samle inn og lagre kliniske opplysninger om prosessen med levering av helsetjenester.

 • Anvende god klinisk praksis

  Sikre overholdelse og anvendelse av de etiske og vitenskapelige kvalitetsstandardene som brukes til å gjennomføre, registrere og rapportere kliniske studier som innebærer menneskelig deltakelse, på et internasjonalt nivå.

 • Utnytte avanserte kliniske ferdigheter

  Utnytte avanserte kliniske ferdigheter i bestemte sammenhenger, etter spesialopplæring, for å håndtere kundens behov.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Gjennomgå pasientens medisinske data

  Vurdere og gjennomgå relevante medisinske opplysninger om pasienten, for eksempel røntgenbilder, journal og prøvesvar.

 • Anvende fremmedspråk for helserelatert forskning

  Anvende fremmedspråk ved gjennomføring og samarbeid innen helserelatert forskning.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Utføre kliniske kodingsprosedyrer

  Matche og registrere en pasients spesifikke sykdommer og behandlinger på riktig måte ved å bruke et klassifiseringssystem med kliniske koder.

 • Bruke kliniske vurderingsteknikker

  Bruke teknikker for klinisk resonnement og klinisk skjønn ved anvendelse av en rekke passende vurderingsteknikker, for eksempel vurdering av mental status, diagnose, dynamisk formulering og planlegging av potensiell behandling.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Analysere store data i helsevesenet

  Gjennomføre omfattende innsamling av data, f.eks. gjennom spørreskjemaer, og analysere de innhentede dataene.

 • Gjennomføre klinisk forskning

  Føre tilsyn med og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å kjøpe, designe, utvikle, teste og implementere programvare for klinisk pleie og i samsvar med retningslinjer for helseplaner.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

Source: Sisyphus ODB