Yrke ingeniør, avfallsbehandling

Ingeniører, avfallsbehandling utformer prosesser, anlegg og utstyr til innsamling, behandling og distribusjon av avfall. De undersøker miljøstandarder og -retningslinjer for å optimalisere avfallsbehandlingsprosedyrer og sikre minimal belastning på miljøet ved å analysere og klassifisere det behandlede avfallet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Avfallsegenskaper

  Ekspertise på de ulike typene, de kjemiske formlene og andre egenskaper for fast, flytende og farlig avfall.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utvikle forvaltningstiltak for farlig avfall

  Utvikle strategier for å øke et anleggs effektivitet ved behandling, transport og deponering av farlig avfall, for eksempel radioaktivt avfall, kjemikalier og elektronikk.

 • Føre avfallsinnsamlingsregistre

  Føre registre over innsamling av avfall, tidsplanlegging, og typer og mengde av avfall som er samlet inn.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Utvikle forvaltningstiltak for ikke-farlig avfall

  Utvikle strategier som tar sikte på å øke effektiviteten med hvilken et anlegg behandler, transporter og avhender ikke-farlig avfall, for eksempel emballasje, tekstiler, skrap, rester og papir.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Utvikle avfallshåndteringsprosesser

  Utvikle utstyr, metoder og prosedyrer som kan brukes i forskjellige typer avfallsbehandlings- og deponeringsanlegg for å effektivisere avfallshåndteringsprosessene, redusere miljøbelastningen og ivareta sikkerheten til staben som jobber med avfallshåndtering.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

Source: Sisyphus ODB