Yrke ingeniør, elektromekanikk

Ingeniører, elektromekanikk utformer og utvikler utstyr og maskiner som bruker både elektro- og maskinteknikk. De skriver utkast og utarbeider dokumenter om materialbehov, monteringsprosessen og andre tekniske spesifikasjoner. Ingeniører, elektromekanikk prøver og evaluerer også prototypene. De har tilsyn med framstillingsprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektriske drivere

  Elektromekaniske systemer som benytter elektriske motorer for å kontrollere bevegelser og prosesser i elektriske maskiner.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer), og endring av spenningsnivået i vekselstrøm eller likestrøm (transformatorer).

 • Elektriske motorer

  Motorer som kan konvertere elektrisk energi til mekanisk energi.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

Ferdigheter

 • Utforme elektromekaniske systemer

  Lage skisser og utforme elektromekaniske systemer, produkter og komponenter ved hjelp av CAD-programvare (dataassistert konstruksjon) og -utstyr.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Samle inn teknisk informasjon

  Bruke systematiske forskningsmetoder og kommunisere med relevante parter for å finne spesifikk informasjon og evaluere forskningsresultater for å vurdere informasjonens relevans, relaterte tekniske systemer og utviklinger.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Teste elektromekaniske systemer

  Teste elektromekaniske systemer, maskiner og komponenter ved bruk av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse og iverksette tiltak dersom det er nødvendig.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Modellere elektromekaniske systemer

  Modellere og simulere et elektromekanisk system, produkt eller komponent slik at man kan vurdere produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parametrene kan undersøkes før produktet bygges.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

Source: Sisyphus ODB