Yrke ingeniør, fornybar energi

Ingeniører, fornybar energi forsker på alternative energikilder for å konstruere systemer for produksjon av fornybar energi. De jobber for å optimalisere energiproduksjon fra fornybare kilder, og redusere produksjonsutgifter og miljøbelastning. De utformer systemer som fokuserer på bærekraft og effektivitet innenfor energi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Industrielle oppvarmingssystemer

  Varmeanlegg som bruker gass, tre, olje, biomasse, solenergi og andre fornybare energikilder og deres prinsipper for energiøkonomisering, som særlig gjelder industribygninger og anlegg.

 • Væskemekanikk

  Egenskaper ved væsker, inkludert gasser, væsker og plasmaer, inaktive og i bevegelse, og kreftene i dem.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Miljøingeniørfag

  Anvendelse vitenskapelige og tekniske teorier og prinsipper som tar sikte på å forbedre miljø og bærekraft, f.eks. levering av rene boligfasiliteter (for eksempel luft, vann og grunn) for mennesker og andre organismer, for miljøvern i forbindelse med forurensning, bærekraftig utvikling av energi og bedre avfallshåndtering og metoder for å redusere avfall.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Maskineriprodukter for gruvedrift, konstruksjon og byggteknikk

  De tilbudte produktene innen gruvedrift, bygg og anlegg og sivilingeniørteknikk, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Kraftteknikk

  Underkategori av energi og elektrisk kraft som er spesialisert for produksjon, overføring, distribusjon og bruk av elektrisk kraft ved tilkopling av elektrisk utstyr til motorer, generatorer og transformatorer, f.eks. en likestrøm/vekselstrømadapter.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

Ferdigheter

 • Tilpasse energifordelingsplaner

  Overvåke prosedyrene som er involvert i distribusjon av energi, for å vurdere om energiforsyningen skal økes eller reduseres, avhengig av endringer i etterspørsel, og innarbeide disse endringene i distribusjonsplanen. Sikre at endringene overholdes.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Anvende termostyring

  Levere termostyringsløsninger for produktdesign, systemutvikling og elektroniske enheter som brukes til å beskytte høyeffektsystemer og -anvendelser i krevende miljøer. Disse kan til slutt tilpasses i henhold til kundens og andre ingeniørers ønsker.

 • Gjennomføre energistyring av anlegg

  Bidra til å utvikle effektive strategier for energiforvaltning og sørge for at disse er bærekraftige for bygninger. Vurdere bygninger og anlegg for å fastslå hvor energieffektiviteten kan forbedres.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Designe vindturbiner

  Designe de elektriske komponentene og bladene som brukes i utstyr som genererer energi fra vind til elektrisk kraft, og sikre at designet er optimalisert for å sikre sikker og effektiv energiproduksjon.

 • Administrere teknisk prosjekt

  Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

 • Oppgi informasjon om vindturbiner

  Gi informasjon til organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative energikilder, om kostnader, fordeler og ulemper ved vindturbiner, både i boliger og felles, og hva som må tas hensyn til ved implementering av vindturbinteknologi.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Undersøke steder for vindparker

  Gjennomføre undersøkelser på stedet og bruke et vindatlas for å evaluere forskjellige plasseringer som kan være egnet for konstruksjon av vindturbingrupper, samt gjennomføre oppfølgende undersøkelser på stedet for å bistå i utviklingen av konstruksjonsplaner.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Oppgi informasjon om solcellepaneler

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for energilevering til anlegg og boliger om kostnadene, fordelene og ulempene ved installasjon og bruk av solcellepaneler, og hva man må ta hensyn til ved kjøp og montering av solcelleanlegg.

 • Oppgi informasjon om geotermiske varmepumper

  Gi organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for å tilføre energi til bygninger, informasjon om kostnader, fordeler og negative aspekter ved montering og bruk av geotermiske varmepumper for forsyningstjenester, og hva som må tas hensyn til ved kjøp og montering av geotermiske varmepumper.

 • Informere om statsstøtte

  Gi informasjon til kunder om offentlige myndigheters tilskudds- og finansieringsordninger for små og store prosjekter på ulike områder, for eksempel fremming av fornybar energi.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Foreta elektriske beregninger

  Bestemme type, størrelse og antall deler i elektrisk utstyr for et gitt distribusjonsområde ved å gjennomføre komplekse elektriske beregninger. Disse er laget for instrumenter som for eksempel transformatorer, skillebrytere, brytere og lynavledere.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

Source: Sisyphus ODB