Yrke ingeniør, fotonikk

Ingeniører, fotonikk arbeider med generering, overføring, transformasjon og påvisning av lys. De forsker på, utformer, monterer, tester og setter i drift fotoniske komponenter og systemer på flere bruksområder, fra optisk kommunikasjon til medisinsk instrumentering, materialbehandling og sensorteknologi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Optisk teknikk

  Gren av teknikk, som omhandler utvikling av optiske instrumenter og bruken av disse, f.eks. teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikasjon og bildesystemer.

 • Lasere

  Utstyr som er i stand til å produsere lys gjennom den optiske spredningen av stimulert utslipp av elektromagnetisk stråling, f.eks. gasslasere, faststofflasere, fiberlasere, fotoniske lasere og halvlederlasere. Rom- og tidssammenhengen mellom lasere gjør det mulig å foreta en viss grad av konsentrasjon på ett sted, f.eks. med laserpekere samt konsentrasjonen av lys i tid, slik at lys kan produseres i en mye kortere tid enn andre lys, og kan også avgi en klar farge på lys.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Optiske komponenter

  Komponenter og materialer som er nødvendige for å bygge optiske instrumenter, f.eks. linser og rammer.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Standarder for optisk utstyr

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og framstilling av optisk utstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmiske systemer, optomekanisk utstyr, optisk måleutstyr, fotoutstyr og optoelektronisk utstyr.

 • Optikk

  Vitenskapen som studerer lysets elementer og reaksjon.

 • Refraktiv styrke

  Refraktiv styrke eller optisk styrke er graden der et optisk system, f.eks. en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har negativ refraktiv styrke, mens konvergerende linser har positiv refraktiv styrke.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Typer av optiske instrumenter

  Ha opplysninger om typene optiske instrumenter og linser, f.eks. mikroskoper og teleskoper samt om deres mekanikk, komponenter og egenskaper.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

 • Optisk produksjonsprosess

  Prosess og ulike stadier i produksjonene av et optisk produkt, fra design til prototype til forberedelse av optiske komponenter og linser, montering av optisk utstyr samt mellomliggende og endelig prøving av de optiske produktene og tilhørende komponenter.

 • Fotonikk

  Vitenskapen og teknologien for å generere, kontrollere og oppdage lyspartikler. Den utforsker fenomener og anvendelser der lys benyttes til å overføre eller behandle informasjon, eller til å fysisk endre materialer.

Ferdigheter

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Utvikle optiske testprosedyrer

  Utarbeide testprotokoller for å gjøre det mulig å foreta en rekke analyser av optiske systemer, produkter og komponenter.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utforme optiske systemer

  Utforme og utvikle optiske og bildedannende systemer, produkter og komponenter, for eksempel lasere, mikroskoper, optiske fibrer, kameraer og MR-maskiner.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med egnede optiske testmetoder, som aksialstråletesting og skråstråletesting.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Utforme optiske prototyper

  Utforme og utvikle prototyper for optiske produkter og komponenter ved hjelp av programvare for teknisk tegning.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Modellere optiske systemer

  Modellere og simulere optiske systemer, produkter og komponenter ved hjelp av teknisk designprogramvare. Vurdere produktets levedyktighet og undersøke de fysiske parametrene for å sikre en vellykket produksjonsprosess.

Source: Sisyphus ODB