Yrke ingeniør, gassdistribusjon

Ingeniører, gassdistribusjon utformer og bygger transportsystemer for naturgass, og kobler gassdistribusjonsnettverket til forbrukeren ved å utforme røropplegg og hovedledning. De forsker på metoder for å sikre bærekraft, redusere miljøpåvirkning og optimalisere kostnadseffektivitet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Brenselfordelingssystemer

  Kjenne til alle sider ved brenselfordelingssystemer og komponenter, f.eks. rørsystemer, ventiler, pumper, filtre og drivstoffmonitorer.

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • Gassforbruk

  Faktorer som er involvert i beregning av forbruk av gass i et bosted eller et anlegg, og metoder som kan redusere forbruket av gass, eller gjøre den mer effektiv.

 • Brenngass

  De ulike kvalitetene, farene og bruken av brenngass, f.eks. oksygenacetylen, oksygengasolin, oksygen-hydrogen med mer.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Naturgass

  De ulike fasettene av naturgass: utvinning, behadling, bestanddelene, bruksområder, miljøfaktorer, osv.

Ferdigheter

 • Redusere miljøpåvirkningen av rørledningsprosjekter

  Strebe for å redusere miljøpåvirkningen av rørledninger og det som transporteres i dem. Bruke tid og ressurser på å ta hensyn til miljøpåvirkningen av rørledninger, hvilke tiltak som kan utføres for å verne miljøet og den potensielle kostnadsøkningen i prosjektet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Lage design for rørledningsteknikk

  Designe rørledningsinfrastruktur, og ta hensyn til tekniske prinsipper. Lage tegninger, måle steder, definere materialer og fremlegge funksjonelle forslag for konstruksjon.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Overvåke gassdistribusjonsoperasjoner

  Overvåke virksomheten til et gassdistribusjonssystem og driften av gassdistribusjonssystemer, for eksempel rørledninger, for å sikre samsvar med regelverk, effektiv drift og forsvarlig håndtering og vedlikehold av utstyr.

Source: Sisyphus ODB