Yrke ingeniør, medisinsk teknologi

Ingeniører, medisinsk teknologi utformer og utvikler medisintekniske systemer, installasjoner og apparater som pacemakere, MR-skannere og røntgenmaskiner. De følger opp hele produksjonsprosessen fra konseptutvikling til produktgjennomføring. De utarbeider produktforbedringer, utvikler metoder og teknikker for å evaluere designegnethet, samordner innledende produksjon, utvikler testprosedyrer, tegner produksjonsdiagrammer og utfører andre oppgaver.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Biomedisinsk teknikk

  Medisinske tekniske prosesser som brukes til å skape medisinsk utstyr, proteser og behandling.

 • Biomedisinske teknikker

  De ulike metodene og teknikkene som brukes i medisinsk laboratorium som f.eks. molekyl- og biomedisinske teknikker, bildeteknikk, genetisk teknikk, elektrofysiologi og bioteknikker.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Medisinsk utstyr

  Utstyr og enheter som brukes til diagnostisering, forebygging og behandling av medisinske problemer. Medisinsk utstyr omfatter et bredt spekter av produkter, fra sprøyter og proteser til MR samt høreapparater.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Testprosedyrer for medisinske utstyr

  Metoder for testing av kvalitet, nøyaktighet og ytelsen til medisinsk utstyr og deres materialer og komponenter før, under og etter at systemene er bygget.

 • Forskrifter for medisinsk utstyr

  Nasjonale og internasjonale regler for framstilling, sikkerhet og distribusjon av medisinsk utstyr.

 • Materialer for medisinske enheter

  De forskjellige materialene som brukes til å skape medisinsk utstyr, som polymermaterialer, termoplastiske og termoherdende materialer, metallegeringer og lær. Ved valg av materiale må det rettes oppmerksomhet mot medisinske forskrifter, kostnader og biokompatibilitet.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Biomedisinsk vitenskap

  Prinsipper for naturvitenskap som anvendes innen medisin. Legevitenskap, som medisinsk mikrobiologi og klinisk virologi bruker biologiske prinsipper for medisinsk kunnskap og nyskaping.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Analytiske metoder i biomedisinsk vitenskap

  De ulike forskningsmetodene samt matematiske eller analytiske metodene som brukes i biomedisin.

Ferdigheter

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Modellere medisinsk utstyr

  Modellere og simulere medisinsk utstyr ved hjelp av programvare for teknisk design. Vurdere produktets levedyktighet og undersøke de fysiske parametrene for å sikre en vellykket produksjonsprosess.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Designe medisinsk utstyr

  Designe og utvikle medisinsk utstyr, som høreapparater og utstyr for bildediagnostikk, i henhold til spesifikasjoner.

 • Utvikle testprosedyrer for medisinsk utstyr

  Utarbeide testprotokoller for å tilrettelegge for en rekke analyser av medisinsk utstyr og komponenter før, under og etter byggingen av det medisinske utstyret.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Teste medisinske enheter

  Sørge for at det medisinske utstyret passer til pasienten, og teste og evaluere det for å sikre at det fungerer som tiltenkt. Foreta justeringer for å sikre riktig tilpasning, funksjon og komfort.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB