Yrke ingeniør, mikrosystem

Ingeniører, mikrosystem undersøker, utformer, utvikler og har tilsyn med produksjon av mikroelektromekaniske systemer (MEMS), som kan integreres i mekaniske, optiske, akustiske og elektroniske produkter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Testprosedyrer for mikrosystemer

  Metoder for testing av kvalitet, nøyaktighet og ytelse av mikrosystemer og mikroelektromekaniske systemer (MEMS) og deres materialer og komponenter før, under og etter at systemene er bygget, f.eks. parametriske tester og innbrenningstester.

 • Mikroelektromekaniske systemer

  Mikroelektromekaniske systemer (MEMS) er miniatyriserte, elektromekaniske systemer laget ved hjelp av mikroframstillingsprosesser. MEMS består av mikrofølere, mikroaktuatorer, mikrostrukturer og mikroelektronikk. MEMS kan også brukes i en rekke apparater, f.eks. bildeskjermer, digitale lysbehandlere, gyroskoper i smarttelefoner, akselerometre for kollisjonsputer og miniatyrmikrofoner.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Mikromontering

  Ulike systemer av nano-, mikro- eller mesoskalasystemer og komponenter med mål på mellom 1 µm til 1 mm. På grunn av behovet for nøyaktighet på en mikroskala kreves det pålitelig utstyr for visuell innstilling, f.eks. membransystemer med lys og stereoelektroniske mikroskoper samt presisjonsverktøy og maskiner, f.eks. mikroslinjer. Mikrosystemer er montert i samsvar med teknikker for doping, tynne filmer, etsing, bonding, mirkolitografi og polering.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

Ferdigheter

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utvikle testprosedyrer for mikroelektromekanisk system

  Utvikle testeprotokoller, for eksempel parametriske tester og innbrenningstester for å legge til rette for ulike former for analyse av mikroelektromekaniske systemer (MEM), produkter og komponenter, før, under og etter byggingen av mikrosystemet.

 • Teste mikroelektromekaniske systemer

  Teste mikroelektromekaniske systemer (MEMS) ved å bruke utstyr og prøvingsmetoder som egner seg, for eksempel varmesjokktester, varmesyklustester og innbrenningstester. Overvåke og vurdere systemets ytelse og gjøre endringer dersom det er nødvendig.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Designe mikroelektromekaniske systemer

  Utforme og utvikle mikrosensorer og andre mikroelektromekaniske systemer (MEMS). Lage en modell og en simulering ved hjelp av teknisk designprogramvare for å vurdere produktets levedyktighet og undersøke de fysiske parametrene for å sikre en vellykket produksjonsprosess.

Source: Sisyphus ODB