Yrke ingeniør, optomekanikk

Ingeniører, optomekanikk utformer og utvikler optomekaniske systemer, innretninger og komponenter, som optiske speil og optiske fester. Ingeniører, optomekanikk kombinerer optisk teknikk med mekanisk teknikk i utformingen av disse systemene og innretningene. De driver forskning, utfører analyse, prøver utstyret og har tilsyn med forskningen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

 • Optomekanisk teknikk

  Delsett av mekanisk ingeniørfag, spesialisert i optiske systemer og produkter, f.eks. kikkerter, mikroskoper, teleskoper og spektrometre samt optomekaniske komponenter, f.eks. optiske holdere og optiske speil.

 • Optiske instrumenter

  Egenskaper ved og bruk av optiske instrumenter, f.eks. linsemåler for å bestemme brytingen av linser, f.eks. briller.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Optisk produksjonsprosess

  Prosess og ulike stadier i produksjonene av et optisk produkt, fra design til prototype til forberedelse av optiske komponenter og linser, montering av optisk utstyr samt mellomliggende og endelig prøving av de optiske produktene og tilhørende komponenter.

 • Optomekaniske komponenter

  Komponenter som har mekaniske og optiske egenskaper, som optiske speil, optiske fester og optiske fibrer.

 • Optikk

  Vitenskapen som studerer lysets elementer og reaksjon.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Typer av optiske instrumenter

  Ha opplysninger om typene optiske instrumenter og linser, f.eks. mikroskoper og teleskoper samt om deres mekanikk, komponenter og egenskaper.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Optisk teknikk

  Gren av teknikk, som omhandler utvikling av optiske instrumenter og bruken av disse, f.eks. teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikasjon og bildesystemer.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Optiske komponenter

  Komponenter og materialer som er nødvendige for å bygge optiske instrumenter, f.eks. linser og rammer.

 • Standarder for optisk utstyr

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og framstilling av optisk utstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmiske systemer, optomekanisk utstyr, optisk måleutstyr, fotoutstyr og optoelektronisk utstyr.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Refraktiv styrke

  Refraktiv styrke eller optisk styrke er graden der et optisk system, f.eks. en linse, konvergerer eller divergerer lys. Divergerende linser har negativ refraktiv styrke, mens konvergerende linser har positiv refraktiv styrke.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Utvikle optiske testprosedyrer

  Utarbeide testprotokoller for å gjøre det mulig å foreta en rekke analyser av optiske systemer, produkter og komponenter.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utforme optiske prototyper

  Utforme og utvikle prototyper for optiske produkter og komponenter ved hjelp av programvare for teknisk tegning.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Modellere optiske systemer

  Modellere og simulere optiske systemer, produkter og komponenter ved hjelp av teknisk designprogramvare. Vurdere produktets levedyktighet og undersøke de fysiske parametrene for å sikre en vellykket produksjonsprosess.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Teste optiske komponenter

  Teste optiske systemer, produkter og komponenter med egnede optiske testmetoder, som aksialstråletesting og skråstråletesting.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

Source: Sisyphus ODB