Yrke ingeniør, sensorteknikk

Ingeniører, sensorteknikk utformer og utvikler sensorer, sensorsystemer og produkter som er utstyrt med sensorer. De planlegger og har tilsyn med framstillingen av disse produktene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

 • Mikrosensorer

  Innretninger med en størrelse som er mindre enn 1 mm, og som kan konvertere et ikke-elektriske signal, slik som temperatur, til et elektrisk signal. På grunn av deres størrelse gir mikrofølere bedre nøyaktighet, rekkevidde og følsomhet sammenlignet med større følere.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Sensorer

  Sensorer er transdusere som kan påvise eller oppdage egenskaper i miljøet. De påviser endringer i apparatet eller miljøet og gir et motsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer er vanligvis delt inn i seks klasser. mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokjemiske og optiske sensorer.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Reguleringsteknikk

  Gren av ingeniørfaget som fokuserer på kontroll av systemenes atferd gjennom bruk av følere og aktuatorer.

 • Elektroniske testprosedyrer

  Testprotokoller som muliggjør en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse testene omfatter testing av elektriske egenskaper som spenning, strøm, resistans, kapasitans og induktans samt testing av bestemte elektroniske komponenter, f.eks. elektronrør, halvledere, integrerte kretser og batterier. Testene omfatter visuelle kontroller, ytelsestester, miljøtester og sikkerhetstester.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer ved hjelp av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Utvikle elektroniske testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Designe sensorer

  Designe og utvikle forskjellige typer sensorer i henhold til spesifikasjoner, f.eks. vibrasjonssensorer, varmesensorer, optiske sensorer, fuktighetssensorer og el-sensorer.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Modellere sensor

  Modellere og simulere sensorer, produkter som bruker sensorer, og sensorkomponenter ved bruk av teknisk designprogramvare. På denne måten kan produktets levedyktighet vurderes og de fysiske parameterne undersøkes før selve byggingen av produktet.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

Source: Sisyphus ODB