Yrke ingeniør innen mikroelektronikk

Ingeniører innen mikroelektronikk utformer, utvikler og har tilsyn med produksjonen av små elektroniske innretninger og komponenter som mikroprosessorer og integrerte kretser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Mikromontering

  Ulike systemer av nano-, mikro- eller mesoskalasystemer og komponenter med mål på mellom 1 µm til 1 mm. På grunn av behovet for nøyaktighet på en mikroskala kreves det pålitelig utstyr for visuell innstilling, f.eks. membransystemer med lys og stereoelektroniske mikroskoper samt presisjonsverktøy og maskiner, f.eks. mikroslinjer. Mikrosystemer er montert i samsvar med teknikker for doping, tynne filmer, etsing, bonding, mirkolitografi og polering.

 • Elektroniske testprosedyrer

  Testprotokoller som muliggjør en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse testene omfatter testing av elektriske egenskaper som spenning, strøm, resistans, kapasitans og induktans samt testing av bestemte elektroniske komponenter, f.eks. elektronrør, halvledere, integrerte kretser og batterier. Testene omfatter visuelle kontroller, ytelsestester, miljøtester og sikkerhetstester.

 • Mikroprosessorer

  Dataprosessorer på en mikroskala som integrerer den sentrale prosessoren (CPU) på en enkelt brikke.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Mikroelektronikk

  Mikroelektronikk er et underfag innen elektronikk og tar for seg studie, design og produksjon av små elektroniske komponenter, som mikrobrikker.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

Ferdigheter

 • Modellere mikroelektronikk

  Modellere og simulere mikroelektroniske systemer, produkter og komponenter ved hjelp av teknisk designprogramvare. Vurdere produktets levedyktighet og undersøke de fysiske parameterne for å sikre en vellykket produksjonsprosess.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Designe mikroelektronikk

  Designe og utvikle mikroelektroniske systemer, produkter og komponenter i henhold til spesifikasjoner, som for eksempel mikrobrikker.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utvikle elektroniske testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Behandle kundeforespørsler basert på REACH-forordning 1907 2006

  Svare på forespørsler fra private forbrukere i henhold til REACh-forskrift 1907/2006, som fastslår at det bør være minimal forekomst av svært bekymringsfulle kjemiske stoffer (SVHC). Gi kundene råd om hvordan de skal gå frem og beskytte seg selv hvis forekomsten av SVHC er høyere enn forventet.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Teste mikroelektronikk

  Teste mikroelektronikk ved hjelp av egnet utstyr. Samle inn og analysere data. Overvåke og vurdere systemets ytelse, og utføre tiltak dersom det er nødvendig.

 • Sikre materialesamsvar

  Sikre at materialene levert av leverandørene er i samsvar med de angitte kravene.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB