Yrke ingeniørgeolog

Ingeniørgeologer anvender geologisk kunnskap for å vurdere områder, jordsmonn, hellingsstabilitet, sedimenter og andre observerbare egenskaper i jorden. De integrerer denne informasjonen i planleggingen og utviklingen av prosjekter på de stedene. De vurderer og svarer på spørsmål om de geologiske egenskapene ved jord med forskning og forsøk på stedene der det skal treffes tiltak.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Geologisk tidsskala

  System for kronologisk måling som deler den geologiske historien inn i flere temporale deler og mindre inndelinger som tar hensyn til oldtidsliv, geografi og klima.

 • Maskineriprodukter for gruvedrift, konstruksjon og byggteknikk

  De tilbudte produktene innen gruvedrift, bygg og anlegg og sivilingeniørteknikk, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Gi råd om byggesaker

  Gi råd om bygg og anlegg til de ulike partene som deltar i byggeprosjekter. Gjøre dem oppmerksomme på viktige byggehensyn og gi råd angående byggebudsjetter.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB