Yrke innhøstingsmedarbeider ved akvakulturbruk

Innhøstingsmedarbeidere ved akvakulturbruk arbeider med innhøsting av akvatiske organismer dyrket fram i landbaserte tilvekstprosesser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Taumanipulering

  Taumanipulering relatert til knytting og spleising.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Fiskevelferdsforskrifter

  Settet med regler som gjelder for fiskefangstmetoder som sikrer fiskevelferd.

Ferdigheter

 • Høste marine ressurser

  Kategorisere fisk, bløtdyr og krepsdyr manuelt og ved bruk av utstyr som en forberedelse til innhøsting. Høste inn skalldyr for menneskelig konsum. Høste inn levende fisk til transport. Høste inn alle arter på en human måte. Håndtere innhøstet fisk på en måte som ivaretar kjøttkvaliteten.

 • Håndtere fiskefangst

  Håndtere fiskefangst på en måte som opprettholder fiskekjøttet. Lagre fisk i kjølelager på en effektiv måte.

 • Betjene fiskefangstutstyr

  Betjene fiskefangstutstyr for klassifisering, prøvetaking eller innhøsting.

 • Jobbe i skift

  Arbeidet i roterende skift, der målet er å holde en tjeneste eller en produksjonslinje i gang kontinuerlig, hver dag i hele uken.

 • Overvåke fiskedødelighetsrater

  Overvåke dødelighet blant fisk og mulige årsaker.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler innen fiskerivirksomhet

  Overholde retningslinjer og institusjonelle forskrifter for å garantere en sikker arbeidsplass for ansatte i fiskeri- og akvakultursektoren. Håndtere mulige risikoer og farer ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

 • Håndtere fiskefangstavfall

  Avhende avfall, blod og fisk av dårlig kvalitet i samsvar med framgangsmåtene for håndtering av avfall.

 • Samle opp død fisk

  Samle død fisk i resipienter som tanker og bur.

 • Vedlikeholde fiskefangstutstyr

  Rengjøre og lagre fiskefangstutstyr etter bruk.

 • Klargjøre akvatiske dyr for fangst

  Klassifisere fisk, bløtdyr og skalldyr manuelt og ved hjelp av utstyr i forberedelser til innhøsting.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Installere fiskeutstyr

  Installere fiskefangstutstyr for effektiv slakting og senere oppbevaring av fisk.

 • Gjennomføre forberedelser for spesialist på fiskesykdom

  Forberede miljø og utstyr for spesialistbehandling av fiskesykdom, herunder vaksinasjon.

 • Identifisere akvakulturarter

  Identifisere betydelige europeiske oppdrettsfisk, skalldyr og krepsdyr.

 • Måle vannstrøm

  Måle vannstrøm, vanninntak og nedbør.

 • Gjennomføre human fangstpraksis

  Gjennomføre en human innhøsting og slakting.

 • Utføre fiskeklassifiseringsoperasjoner

  Samle inn levende fisk ved hjelp av teknikker som reduserer stress hos fisken, og unngå at fisk flykter. Klassifisere disse manuelt eller ved hjelp av utstyr. Rapportere om klassifiseringsoperasjonen, og sikre samsvar med spesifikasjonene.

 • Følge hygienisk praksis innen fiskerivirksomhet

  Overholde gjeldende regelverk og praksiser for hygienisk håndtering av fiskerirelaterte oppgaver og ansvarsområder i fiskerivirksomheter.

 • Screene misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Transportere fisk

  Transportere levende og innhøstede fisk, bløtdyr og krepsdyr fra anlegg til kunde.

Source: Sisyphus ODB