Yrke inspektør, farlig avfall

Inspektører innen farlig avfall inspiserer industrianlegg for å sikre at disse følger lovverket for deponering av avfall, og inspiserer utstyret, for å se om det fungerer i henhold til forskriftene. De har også som mål å utdanne offentligheten om farlige stoffer og om forskrifter for håndtering av farlig avfall.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppbevaring av farlig avfall

  Regler og framgangsmåter for oppbevaring av materialer og stoffer som utgjør risikoer for helse og sikkerhet.

 • Transport av farlige materialer

  Regelverk og sikkerhetsprosedyrer for transport av farlige materialer og produkter, f.eks. farlig avfall, kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige materialer.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Farlige avfallstyper

  De forskjellige typer avfall som utgjør en risiko for miljøet eller menneskers helse og sikkerhet, f.eks. radioaktivt avfall, kjemikalier og løsemidler, elektronikk og avfall som inneholder kvikksølv.

 • Behandling av farlig avfall

  Metoder som brukes i behandling og avhending av farlig avfall som asbest, farlige kjemikalier og ulike forurensende stoffer samt de gjeldende miljøforskriftene og -lovgivningene.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ferdigheter

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Lære om farlig avfall

  Gi offentligheten eller enkeltorganisasjoner opplæring i viktigheten av korrekt håndtering av farlig avfall for å fremme offentlig sikkerhet, sikre overholdelse av regelverket og øke bevisstheten om de ulike typene farlig avfall og trusselen mot folkehelsen, sikkerheten og miljøet.

 • Inspisere avfallsdeponeringsfasiliteter

  Inspisere industrielle og kommersielle avfallsdeponeringsfasiliteter for å undersøke avfallstillatelser, og om utstyret er i samsvar med bestemmelsene.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Kontroller at forskriftene om farlig avfall overholdes

  Inspisere en organisasjons eller et anleggs strategier for håndtering av farlig avfall for å sikre at tiltakene er i samsvar med gjeldende lovgivning, og at det treffes tiltak for å bedre vernet mot eksponering og ivareta helse og sikkerhet.

 • Inspisere industrielt utstyr

  Inspisere utstyr som brukes i industrien, for eksempel produksjons- eller anleggsutstyr, for å sikre at utstyret er i samsvar med lovverket for helse, sikkerhet og miljø.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

Source: Sisyphus ODB