Yrke inspektør, farlig avfall

Inspektører innen farlig avfall inspiserer industrianlegg for å sikre at disse følger lovverket for deponering av avfall, og inspiserer utstyret, for å se om det fungerer i henhold til forskriftene. De har også som mål å utdanne offentligheten om farlige stoffer og om forskrifter for håndtering av farlig avfall.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppbevaring av farlig avfall

  Regler og framgangsmåter for oppbevaring av materialer og stoffer som utgjør risikoer for helse og sikkerhet.

 • Transport av farlige materialer

  Regelverk og sikkerhetsprosedyrer for transport av farlige materialer og produkter, f.eks. farlig avfall, kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige materialer.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Farlige avfallstyper

  De forskjellige typer avfall som utgjør en risiko for miljøet eller menneskers helse og sikkerhet, f.eks. radioaktivt avfall, kjemikalier og løsemidler, elektronikk og avfall som inneholder kvikksølv.

 • Behandling av farlig avfall

  Metoder som brukes i behandling og avhending av farlig avfall som asbest, farlige kjemikalier og ulike forurensende stoffer samt de gjeldende miljøforskriftene og -lovgivningene.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

Ferdigheter

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Lære om farlig avfall

  Gi offentligheten eller enkeltorganisasjoner opplæring i viktigheten av korrekt håndtering av farlig avfall for å fremme offentlig sikkerhet, sikre overholdelse av regelverket og øke bevisstheten om de ulike typene farlig avfall og trusselen mot folkehelsen, sikkerheten og miljøet.

 • Inspisere avfallsdeponeringsfasiliteter

  Inspisere industrielle og kommersielle avfallsdeponeringsfasiliteter for å undersøke avfallstillatelser, og om utstyret er i samsvar med bestemmelsene.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Kontroller at forskriftene om farlig avfall overholdes

  Inspisere en organisasjons eller et anleggs strategier for håndtering av farlig avfall for å sikre at tiltakene er i samsvar med gjeldende lovgivning, og at det treffes tiltak for å bedre vernet mot eksponering og ivareta helse og sikkerhet.

 • Inspisere industrielt utstyr

  Inspisere utstyr som brukes i industrien, for eksempel produksjons- eller anleggsutstyr, for å sikre at utstyret er i samsvar med lovverket for helse, sikkerhet og miljø.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

Source: Sisyphus ODB