Yrke inspektør, farlige materialer

Inspektører for farlige materialer inspiserer anlegg som håndterer farlige materialer for å sikre overholdelse av helse- og sikkerhetsforskrifter og lovgivning for håndtering av farlige materialer. De undersøker brudd, fører tilsyn med tester av beredskapsplaner og gir råd om forbedring av fasilitetenes drift og prosedyrer og om farlige materialer. De gir også råd til anlegg om potensielle kilder til fare for et samfunn og om bedre sikkerhetsforskrifter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Oppbevaring av farlig avfall

  Regler og framgangsmåter for oppbevaring av materialer og stoffer som utgjør risikoer for helse og sikkerhet.

 • Hensiktsmessig innpakning av farlig gods

  Vite at emballasjen til forskjellige typer farlig gods (bortsett fra små mengder og det som har dispensasjon) må utformes og konstrueres etter FNs standarder og bestå praktiske transportrelaterte tester, som fall, stabling og å bli utsatt for trykk. Den må også oppfylle kravene til materialet den skal inneholde. Emballasje skal være sertifisert av en vedkommende myndighet.

 • Transport av farlige materialer

  Regelverk og sikkerhetsprosedyrer for transport av farlige materialer og produkter, f.eks. farlig avfall, kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige materialer.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Farlige avfallstyper

  De forskjellige typer avfall som utgjør en risiko for miljøet eller menneskers helse og sikkerhet, f.eks. radioaktivt avfall, kjemikalier og løsemidler, elektronikk og avfall som inneholder kvikksølv.

 • Behandling av farlig avfall

  Metoder som brukes i behandling og avhending av farlig avfall som asbest, farlige kjemikalier og ulike forurensende stoffer samt de gjeldende miljøforskriftene og -lovgivningene.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Radioaktiv kontaminering

  De ulike årsakene til forekomsten av radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser, eller på overflater, og hvordan identifisere typer av forurensende stoffer, risikoer og konsentrasjonen av det forurensende stoffet.

Ferdigheter

 • Revidere sertifiseringer for transport av farlig gods

  Kontrollere om godset som skal transporteres, og godsets sertifiseringer oppfyller regelverket, og sørge for at sertifiseringene samsvarer med godset. Sjåførene må sørge for at de fester lasten til kjøretøyet sitt, noe som krever et signert pakkesertifikat for farlig gods (dette sertifikatet kan utgjøre en del av merknaden om farlig gods).

 • Utvikle forvaltningstiltak for farlig avfall

  Utvikle strategier for å øke et anleggs effektivitet ved behandling, transport og deponering av farlig avfall, for eksempel radioaktivt avfall, kjemikalier og elektronikk.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Implementere miljøverntiltak

  Håndheve miljøkriterier for å forhindre miljøskader. Etterstrebe effektiv ressursbruk for å forhindre avfall og redusere kostnader. Motivere kolleger til å treffe relevante tiltak for å drive virksomhet på en miljøvennlig måte.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Kontroller at forskriftene om farlig avfall overholdes

  Inspisere en organisasjons eller et anleggs strategier for håndtering av farlig avfall for å sikre at tiltakene er i samsvar med gjeldende lovgivning, og at det treffes tiltak for å bedre vernet mot eksponering og ivareta helse og sikkerhet.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Sikre materialesamsvar

  Sikre at materialene levert av leverandørene er i samsvar med de angitte kravene.

Source: Sisyphus ODB