Yrke inspektør, rullende materiell

Inspektører innen rullende materiell inspiserer vogner for å vurdere den tekniske tilstanden, mens de er gruppert sammen, og før de brukes til transport. De kontrollerer tekniske enheter, sikrer fullstendig og korrekt drift av det rullende materiellet og utarbeider nødvendige tekniske dokumenter og/eller sjekklister. Avhengig av arbeidsorganisering kan de også ha ansvaret for begrenset ad-hoc-vedlikehold eller utvekslingsarbeid og ytelsen til bremsetester.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Planer for elektrisk ledningsnett

  Bildeframstilling av en elektrisk krets. Den viser delene av kretsen i forenklede former, og effekt og signalforbindelser mellom innretningene. Den gir opplysninger om den relative plasseringen og oppsettet av innretninger og terminaler i utstyret for å bidra til å bygge eller reparere innretningen. Et kretsdiagram brukes ofte til å feilsøke problemer og for å sikre at alle forbindelser er laget, og at alt er til stede.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Egenskapene til hjulskinnegrensesnitt

  En grundig forståelse av kreftene som deltar i samspillet mellom hjulene og skinnen, mulige jernbanemangler, vedlikeholdspraksis og kostnadsfølger.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Skinneavbruddshåndtering

  En grundig forståelse av forholdene, årsakene og virkningene tilforstyrrelsen av jernbanen eller avsporing samt ved driftsforstyrrelser, herunder oppgaver og verktøy.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

Ferdigheter

 • Teste skinnefeildetekteringsmaskinen

  Utføre tester av maskinen som skal oppdage skinnefeil, ved hjelp av kretstestere.

 • Sikre vedlikehold av jernbanemaskiner

  Sørge for at vognparken er i gid stand, og vedlikeholde jernbanemaskiner.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Betjene hydraulisk jekkheis

  Bruke en hydraulisk jekk eller truck for å flytte varer før eller etter pakking.

 • Sørge for sikkerhet for mobile elektriske anlegg

  Iverksette nødvendige forholdsregler og samtidig gi midlertidig kraftdistribusjon på egen hånd. Måle og gi effekt ved et anlegg.

 • Protokollføre skinnedefekter

  Skrive dokumenter og rapporter om arten av skinnedefekter som skal undersøkes, defektens posisjon på skinnen, sted osv.

 • Oppdage feil ved skinner

  Avdekke interne feil på skinner for å hindre avsporinger.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Skrive jernbaneundersøkelsesrapporter

  Når undersøkelsen er avsluttet, skal jernbaneundersøkeren, i samråd med berørte parter i bransjen, sikkerhetsmyndigheter, enkeltpersoner og alle andre parter som er involvert i undersøkelsen, utarbeide en rapport som oppsummerer funnene for dem det er nødvendig med anbefalinger for.

 • Gjennomføre undersøkelse av jernbaneulykker

  Foreta undersøkelser av jernbaneulykker. Ta i betraktning de spesifikke omstendighetene rundt ulykken samt de faktiske eller potensielle konsekvensene av den. Undersøke om ulykken inngår i en serie, og undersøke muligheten for gjentakelse. Bestrebe seg på å bedre sikkerheten.

 • Holde seg oppdatert om produsentens retningslinjer

  Holde seg oppdatert på produsentens garantier, retningslinjer og prosedyrer; kommunisere med fabrikkrepresentanter.

 • Betjene maskin for å finne feil på skinnegangen

  Betjene lokomotiver drevet av elektrisitet, diesel eller damp for å påvise og identifisere mangler på skinnegangen.

 • Betjene jernbanekjøretøy

  Kjøre tog og annet jernbaneutstyr på en kompetent og trygg måte.

 • Utføre inspeksjoner av jernbanespor

  Planlegge og gjennomføre av regelmessig inspeksjon og undersøkelse av jernbanesystemet for å sikre at jernbanenettet gir optimal dekning i et gitt område. Inspisere ting som sporgeometri, terrengegenskaper og hvorvidt det finnes grøfter, skråninger og løse steinrester på jernbanenettet.

Source: Sisyphus ODB