Yrke intervjuer, opinions- og markedsføringsundersøkelser

Intervjuere for opinions- og markedsføringsundersøkelser jobber med å samle inn informasjon om kunders oppfatninger, meninger og preferanser når det gjelder kommersielle produkter eller tjenester. De bruker intervjuteknikker for å hente ut så mye informasjon som mulig ved å kontakte mennesker via telefonsamtaler, ved hjelp av personlige henvendelser eller ved hjelp av virtuelle måter. De videreformidler denne informasjonen til eksperter for videre analyse.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Undersøkelsesteknikker

  Teknikker for hvordan man skal identifisere en målgruppe, velge den riktige undersøkelsesmetoden og analysere dataene.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Informasjonskonfidensialitet

  Mekanismene og regelverket som gjør det mulig med selektiv tilgangskontroll og garanti for at bare autoriserte parter (personer, prosesser, systemer og enheter) har tilgang til data, måten konfidensiell informasjon overholdes på og risikoen ved manglende overholdelse.

 • Kommunikasjon

  Utveksle og formidle informasjon, ideer, konsepter, tanker og følelser gjennom bruk av et felles system med ord, tegn og semiotiske regler via et medium.

Ferdigheter

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Dokumentere intervjuer

  Registrere, skrive og ta opp svar og informasjon samlet inn under intervjuer med sikte på behandling og analysering ved bruk av stenografi eller teknisk utstyr.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Fange folks oppmerksomhet

  Henvende seg til folk og fange deres oppmerksomhet for å presentere et tema for dem eller forsøke å få informasjon fra dem.

 • Utarbeide markedsforskningsrapporter

  Rapportere om resultatene fra markedsundersøkelser, hovedobservasjoner og utfall, og notater som kan være nyttige for å analysere informasjonen.

 • Forklare intervjuformål

  Forklare hovedformålet og målet med intervjuet på en slik måte at intervjuobjektet forstår og kan svare på spørsmålene.

 • Følge spørreskjemaer

  Følge og stille spørsmålene som er lagt frem i spørreskjemaer når du intervjuer noen.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Utarbeide tilstandsrapport

  Samle inn de analyserte dataene fra undersøkelsen og skrive en detaljert rapport om resultatet av undersøkelsen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Evaluere intervjurapporter

  Vurdere intervjuresultatenes kvalitet og troverdighet på grunnlag av dokumentasjonen samtidig som man tar hensyn til ulike faktorer, for eksempel vekting.

 • Tabulere undersøkelsesresultater

  Sortere og organisere svarene som er samlet inn i intervjuer eller meningsmålinger, for å analysere og trekke konklusjoner fra dem.

Source: Sisyphus ODB