Yrke jordanalysetekniker

Jordanalyseteknikere analyserer jord ved å utføre tekniske analyseoppgaver, ved hjelp av jordanalyseteknikker. De fokuserer på prosessen med å klassifisere jordtyper og andre jordegenskaper. Jordanalyseteknikere betjener analyseutstyr og bruker programmer for å hente og tolke relevante data, og utfører nødvendige beregninger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jordvitenskap

  Vitenskapsområdet som studerer jorden som en naturlig ressurs, dens egenskaper, dannelse og klassifisering. Det undersøker også det fysiske, biologiske og kjemiske potensialet i jorden.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Jordstruktur

  Mangfoldet av jordelementer og jordtyper i forhold til plantevekst.

 • Geoteknikk

  En grundig forståelse av egenskapene til jord i forhold til å analysere deformasjoner av væsker i jord som støtter menneskeskapte strukturer.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

Ferdigheter

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Utføre feltarbeid

  Gjennomføre feltarbeid eller -undersøkelser, dvs. innsamling av opplysninger utenfor et laboratorium eller på en arbeidsplass. Besøke steder for å samle inn særlige opplysninger om feltet.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Gjennomføre jordprøver

  Analysere og teste jordprøver. Fastslå gasskromatografien og samle inn aktuelle opplysninger om isotoper og karbon. Fastslå viskositet.

 • Utarbeide oppmålingsrapport

  Skrive en undersøkelsesrapport som inneholder opplysninger om eiendomsgrenser, høyde og dybde i terrenget osv.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Justere oppmålingsutstyr

  Sørge for nøyaktighet ved måling ved å justere oppmålingsutstyret.

 • Betjene oppmålingsinstrumenter

  Betjene og justere måleinstrumenter, for eksempel teodolitter og prismer, samt andre elektroniske avstandsmålere.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

Source: Sisyphus ODB