Yrke journalmedarbeider

Journalmedarbeidere organiserer, oppdaterer og arkiverer pasienters journaler så de er tilgjengelige for det medisinske personalet. De overfører medisinsk informasjon fra en pasients papirjournal til en elektronisk mal.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Database

  Klassifisering av databaser, som omfatter deres formål, kjennetegn, terminologi, modeller og bruk som XML-databaser, dokumentorienterte databaser og fulltekstdatabaser.

 • Administrering av helseregistre

  Prosedyrer og viktighet av journalføring i et helsevesen som sykehus eller -klinikker, hvor informasjonssystemer brukes til å oppbevare og behandle registre, og hvordan de skal oppnå høyeste nøyaktighet i registrene.

 • Klinisk koding

  Matching av kliniske opplysninger med standardkoder for sykdommer og behandlinger ved bruk av et klassifiseringssystem.

 • Administrative oppgaver i et medisinsk miljø

  De medisinske administrative oppgavene som registrering av pasienter, avtaleordninger, journalføring av pasientinformasjon og gjentatt forskrivning.

 • Dokumenthåndtering

  Metode for sporing, forvaltning og lagring av dokumenter på en systematisk og organisert måte samt å føre et register over de versjonene som er laget og endret av bestemte brukere (historikk).

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Helsevesen

  Strukturen i og funksjonen til helsetjenester.

Ferdigheter

 • Identifisere pasientenes journaler

  Finne, hente og legge frem pasientjournaler på anmodning fra medisinsk personell.

 • Utføre kliniske kodingsprosedyrer

  Matche og registrere en pasients spesifikke sykdommer og behandlinger på riktig måte ved å bruke et klassifiseringssystem med kliniske koder.

 • Bruke styringssystem for elektroniske pasientjournaler

  Være i stand til å bruke spesifikk programvare for styring av helsetjenestejournaler etter hensiktsmessige regler for god praksis.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Levere kasusnotater

  Levere de riktige kasusnotatene til rett tid til de som ber om det.

 • Vise medisinske problemer

  Legge vekt på betydelige medisinske problemer på en slik måte at alle helsearbeidere som benytter journalen, retter oppmerksomheten sin mot dem.

 • Arkivere helsetjenestebrukernes journaler

  Lagre journalene for brukere av helsetjenester på riktig måte, herunder testresultater og saksmerknader, slik at de lett kan hentes ut ved behov.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Innhente statistikk om pasientjournaler

  Foreta statistisk analyse av helseinstitusjonens ulike registre, herunder fortegnelser over antall inn- og utskrivninger og ventelister.

 • Skrive på elektroniske enheter

  Skrive raskt og feilfritt på elektroniske innretninger som datamaskiner for å sikre rask og nøyaktig registrering av data.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Utføre sikkerhetskopiering

  Utføre prosedyrer for sikkerhetskopiering for å sikkerhetskopiere data og systemer for å sikre permanent og pålitelig drift av systemet. Utføre sikkerhetskopiering av data for å sikre informasjon, ved å kopiere og arkivere dem for å sikre integriteten ved systemintegrasjon og etter at tap av data har inntruffet.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Administrere digitale arkiver

  Opprette og vedlikeholde dataarkiver og databaser, og innlemme den siste utviklingen innen elektronisk informasjonslagringsteknologi.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

Source: Sisyphus ODB