Yrke juridisk rådgiver, matproduksjon

Juridiske rådgivere innen matproduksjon er utenrettslige eller rettslige tekniske eksperter. De sikrer at praksiser i næringsmiddelindustrien samsvarer med regulatoriske normer. De utfører revisjoner, utfører diagnoser og overvåker inspeksjonsaktiviteter. Disse ekspertene har kompetanse innen bearbeiding av næringsmidler, analyse av næringsmidler, kvalitet, sikkerhet, sertifisering og sporbarhet. De oppdaterer, gjennomgår og godkjenner merkinger, utarbeider næringsdeklarasjoner og sørger for at produkter og merking oppfyller relevante standarder og forskrifter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i mat og drikke

  Tolking av laboratorieundersøkelser for parametere som påvirker næringsmiddeltrygghet, idet det tas hensyn til risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i næringsmidler og drikkevarer.

 • Matallergier

  Hvilke typer matallergi innenfor sektoren, hvilke stoffer som utløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller fjernes (om mulig).

 • Sporbarhet i næringsmiddelindustrien

  Sporbare tiltak for å svare på potensielle risikoer som kan oppstå i næringsmidler og fôr for å sikre at alle næringsmidler er trygge for mennesker.

 • Standarder for matsikkerhet

  Standarder for næringsmiddeltrygghet (dvs. ISO 22000) som er utviklet av de anerkjente organisasjonene som omhandler næringsmiddeltrygghet. Den internasjonale standarden ISO 22000 angir for eksempel kravene til et effektivt system for sikkerhetsstyring for næringsmidler. Det omfatter interaktiv kommunikasjon, systemstyring, krav til programmer og HACCP-prinsippene.

 • Matbevaring

  Forringelsesfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tilsetningsstoffer, fuktighet, pH, vannaktivitet, osv., inkludert emballasje) og matprosesseringsmetoder for å bevare matprodukter.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Matstoffer

  Kvalitet og rekkevidde på råstoffer, halvferdige produkter og sluttprodukter fra en bestemt matsektor.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Matteknikk

  Forskning og utvikling av nye matvarer, biologiske og farmasøytiske produkter, utvikling og drift av produksjon, emballering og distribusjon av produkter for medisiner/næringsmidler, og utforming og installasjon av prosesser for matproduksjon.

 • Matproduktingredienser

  Tekniske egenskaper ved sammensetningen av ingredienser for næringsmidler.

 • Matvitenskap

  Studie av den fysiske, biologiske og kjemiske sammensetningen av mat og de vitenskapelige begrepene som brukes i bearbeiding av mat og ernæring.

Ferdigheter

 • Håndtere kommunikasjon i næringsmiddelindustrien

  Samhandle med fagfolk innen næringsmidler for å oppnå korrekt informasjon om deres arbeid og handlinger.

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Forberede visuelle data

  Utarbeide figurer og grafer for å legge fram data på en visuell måte.

 • Lede prosessoptimalisering

  Lede prosessoptimalisering å bruke statistiske data. Designe eksperimenter på produksjonslinjen og modeller for funksjonell prosesskontroll.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Arbeide uavhengig for en matproduksjonsprosess

  Arbeide selvstendig som et viktig ledd i en matproduksjonsprosess. Denne funksjonen utføres individuelt med lite eller intet tilsyn eller samarbeid med kolleger.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Utføre strategisk planlegging i næringsmiddelindustrien

  Utvikle og koordinere handlingsplaner i næringsmiddelindustrien for å sikre at kvaliteten og frister overholdes.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Holde seg oppdatert på forskrifter

  Opprettholde oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk og bruke denne kunnskapen i bestemte sektorer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Følge opp laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og bruke dem ved å tilpasse produksjonsprosessen. Rapportere, gjennomgå og utføre tiltak om nødvendig.

 • Delta som observatør i ulike typer revisjoner i matsektoren

  Delta som observatør i revisjoner for effektivitet, sikkerhet, miljø, kvalitet og mattrygghet på en regelmessig basis.

 • Anvende matteknologiprinsipper

  Matteknologi: en gren av næringsmiddelvitenskapen som omhandler prosessene med å produsere mat og forbedring av disse.

 • Gjennomføre hylleundersøkelser

  Lede og administrere hyllestudier på produkter fra sitt eget selskap samt produkter fra andre produsenter for å finne ut hvilken markedsposisjon selskapet har.

Source: Sisyphus ODB