Yrke juridisk sjef

Juridiske sjefer har tilsyn med den daglige ledelsen av et advokatkontor. De jobber ikke bare for høyest mulig effektivitet når de leverer juridiske tjenester og gir råd, men samordner også et team av utdannede jurister. De betjener ulike typer klienter og tilpasser de juridiske tjenestene etter disse klientenes behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Prosesser ved juridisk avdeling

  De ulike prosessene, oppgaver, sjargong, rolle i en organisasjon og andre særtrekk ved den juridiske avdelingen i en organisasjon, f.eks. patenter, juridiske saker og overholdelse av rettslig samsvar.

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

Ferdigheter

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Ta strategiske forretningsbeslutninger

  Analysere forretningsinformasjon og rådføre seg med ledere for beslutningsformål innen et variert utvalg av aspekter som påvirker et selskaps utsikter, produktivitet og bærekraftige drift. Vurdere alternativene ved en utfordring og ta gode rasjonelle beslutninger basert på analyse og erfaring.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Revidere juridiske dokumenter

  Lese og tolke juridiske dokumenter og bevis i forbindelse med den juridiske saken.

 • Administrere data for juridiske anliggender

  Samle inn, organisere og forberede data for analyse og gjennomgang ved etterforskning, innberetning til det offentlige eller andre rettslige prosesser.

 • Samarbeide innen utforming av retningslinjer

  Dele spesifikk kunnskap om og relevante hensyn (f.eks. økonomiske, juridiske, strategiske) i saker som bør tas i betraktning ved utarbeiding av retningslinjer.

 • Gi juridisk rådgivning

  Gi råd til kunder for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, i tillegg til å være de mest gunstige for situasjonen og det spesifikke tilfellet, for eksempel å gi informasjon, dokumentasjon eller råd om hvordan en kunde kan gå fram hvis de ønsker å reise sak mot noen eller noen reiser sak mot dem.

 • Motivere ansatte

  Kommunisere med de ansatte for å forsikre deg om at de personlige ambisjonene deres er i tråd med forretningsmålene, og at de arbeider for å oppnå dem.

 • Møte klienter for juridiske tjenester

  Møte, intervjue og gi råd til kunder for å avdekke deres behov med hensyn til rettslige spørsmål og for å etablere et samarbeid på grunnlag av det faglige eller juridiske foretakets spesialisering.

 • Gi råd om rettslige avgjørelser

  Gi råd til dommere eller andre tjenestemenn ved rettslige avgjørelser om hvilken avgjørelse som vil være riktig, i tråd med loven og de moralske hensyn, eller som er mest fordelaktig for rådgiverens klient, i en bestemt sak.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Overvåke rettslig saksgang

  Overvåke prosedyrene som gjennomføres under og etter en rettsak for å sikre at alt har blitt gjennomført i henhold til juridiske regler, at saken er ferdig før den avsluttes, og kontrollere om det er gjort feil og at alle nødvendige tiltak har blitt iverksatt gjennom saken, fra start til slutt.

Source: Sisyphus ODB