Yrke kjemitekniker

Kjemiteknikere overvåker kjemiske prosesser og gjennomfører tester for å analysere kjemiske stoffer for produksjons- eller vitenskapelige formål. De arbeider i laboratorier eller produksjonsanlegg, der de hjelper kjemikere i deres arbeid. Kjemiteknikere utfører laboratorieaktiviteter, tester kjemiske stoffer, analyserer data og rapporter om arbeidet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grunnkjemikalier

  Produksjon og egenskapene til organiske basiskjemikalier som etanol, metanol, benzen og uorganiske grunnleggende kjemikalier som oksygen, nitrogen og hydrogen.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemiske produkter

  De tilbudte kjemiske produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

Ferdigheter

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Administrere inspeksjon av kjemiske prosesser

  Administrere inspeksjonen av kjemiske prosesser, og sørge for at inspeksjonsresultatene dokumenteres, at inspeksjonsrutinene er godt skrevet og at sjekklistene er oppdatert.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Kontakte forskere

  Lytte til, besvare og ha flytende kommunikasjon med forskere for å ekstrapolere funnene og opplysningene deres til en rekke anvendelser, inkludert næringsliv og industri.

 • Utføre kjemiske eksperimenter

  Utføre kjemiske eksperimenter med sikte på å foreta undersøkelser av forskjellige produkter og stoffer for å trekke konklusjoner med hensyn til produktets levedyktighet og gjenbruksevne.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Analysere kjemiske stoffer

  Undersøke og teste kjemiske stoffer for å analysere sammensetningen og egenskapene deres.

 • Regulere kjemisk reaksjon

  Regulere reaksjonen ved å justere damp- og kjølevæskeventilene, slik at reaksjonen er innenfor de angitte grensene for eksplosjonsforebygging.

 • Blande kjemikalier

  Blande kjemiske stoffer på en sikker måte i henhold til oppskriften, i riktige doser.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Forbedre kjemiske prosesser

  Innhente data som er nødvendige for å forbedre eller modifisere kjemiske prosesser. Utvikle nye industrielle prosesser, utforme nye prosessanlegg / nytt utstyr eller endre de som allerede finnes.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

 • Flytte kjemikalier

  Overføre den kjemiske blandingen fra blandingstanken til oppbevaringstanken ved å vri på ventilene.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

Source: Sisyphus ODB