Yrke klekkeriansvarlig ved akvakulturbruk

Klekkeriansvarlige ved akvakulturbruk planlegger, organiserer og koordinerer produksjonen i storskala akvakulturvirksomhet for å avle fisk og skalldyr og utvikler oppdrettsstrategier for akvakultur ved bruk av forskjellige typer gyteteknikker. De kontrollerer reproduksjonen og de tidlige livssyklusstadiene for kultiverte arter. De fører tilsyn med inkubasjon, tidlig fôring og oppdrettsteknikk av de kultiverte artene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Planktonproduksjon

  Metoder, egenskaper og utstyr som brukes til å dyrke planteplankton, mikroalger og levende byttedyr som rotatorer eller Artemia med avanserte teknikker.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Akvakulturreproduksjon

  Teknikker som brukes for å indusere gyting, gyting på reir, stripping ved hjelp av egnede teknikker for bestemte arter fisk, bløtdyr, krepsdyr med mer. Miljøkontroll av gyting, bruk av hormoner for å indusere reproduksjon og rekruttering av stamfisk ved genetisk utvelging.

 • Fiskeanatomi

  Studien av formen eller morfologien av fiskearter.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Hygienetiltak for klekking i fiskeoppdrett

  Standarder for hygiene og renslighet som er vesentlig for effektiv kontroll av sopp og andre parasitter under intensive kulturforhold.

 • Genetisk seleksjonsprogram

  Metoder som er brukt til å planlegge og gjennomføre et genetisk seleksjonsprogram for utvalgte arter av fisk, mollusker, krepsdyr med mer.

 • Lisensforskrifter

  Krav og regler som skal overholdes for en tillatelse eller lisens.

Ferdigheter

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Levere akvatiske produkter i henhold til kundens spesifikasjoner

  Levere akvatiske produkter i henhold til kundens spesifikasjoner, med full forståelse av kundens krav.

 • Administrere produksjon av akvatisk ressursbeholdning

  Utarbeide produksjonsskjema for husdyr og fôrbudsjett (fôring, vekst, biomasse, dødelighet, FCR, innhøsting). Overvåke og opprettholde ressursbeholdningen.

 • Gi opplæring i akvakultur på anlegget

  Gi opplæring i akvakultur på stedet gjennom instruksjon og demonstrasjon av ferdigheter. Gi, implementere og føre tilsyn med en utviklingsplan for opplæring.

 • Utvikle forvaltningsplaner for å redusere risiko innen akvakultur

  Utvikle en forvaltningsplan for å redusere risikoene for skadedyr, rovdyr og sykdommer. Føre tilsyn med gjennomføringen av planen, særlig tiltak for å forebygge sykdom, i hele akvakulturanlegget.

 • Organisere arbeidskraft

  Organisere, fordele og samordne medlemmer av teamet. Organisere produksjonsprogrammer og planlegge produksjon og salg. Kjøpe inn materialer og utstyr. Administrere lagre.

 • Kontrollere fiskesykdommer

  Identifisere symptomene på fiskesykdommer. Iverksette egnede tiltak for å behandle eller fjerne diagnostiserte tilstander.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Vurdere spiseatferden til larver

  Overvåke spiseatferden til larver for å fastslå egnetheten for fôrets sammensetning, avvenne larver fra levende fôr til tørrfôr eller pelleter.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Vurdere miljøpåvirkning innen havbruksvirksomhet

  Måle hvordan havbruksvirksomheten til et selskap påvirker miljøet. Ta hensyn til faktorer som kvaliteten på hav- og overflatevannet, fisk- og havplantehabitater og risikoer knyttet til luftkvalitet, lukt og støy.

 • Utvikle forretningsplan for akvakulturklekkeri

  Utvikle og implementere en forretningsplan for fiskeoppdrett.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Indusere gyting for dyrkede akvakulturarter

  Fremkalle gyting ved hjelp av egnede teknikker for bestemte oppdrettsfiskearter, bløtdyr, krepsdyr osv. Fastslå stamfiskens kjønnsmodenhet ved hjelp av egnede teknikker for oppdrettsfiskearter, bløtdyr og krepsdyr. Styre stamfiskens formeringssyklus. Bruke hormoner til å fremkalle reproduksjon.

 • Overvåke akvakulturanlegg

  Føre tilsyn med akvakulturdyr og identifisere behov for utstyr. Forstå tegninger av akvakulturutstyr, plantegninger og designprinsipper for ulike atskillelsessystemer.

 • Vedlikeholde produksjon av yngel på utklekkingsstadiet

  Vedlikeholde produksjonen av yngel på utklekkingsstadiet ved bruk av avanserte teknikker for produksjon med høy tetthet.

 • Planlegge foringsopplegg innen akvakultur

  Gjøre det som trengs for å sikre akvatiske ressurser for fôringsopplegg, og ta oppdrettsbegrensninger med i betraktning: lage opplegg for fôring av fisk, kontrollere dyrenes fôringsatferd og betjene datastyrte fôringssystemer.

 • Håndheve sanitære prosedyrer

  Sikre standarder for hygiene og renslighet som er avgjørende for effektiv kontroll av sopp og andre parasitter under intensive kulturforhold. Følge strenge rutiner og unngå smittet fisk for å sikre at fisk og egg ikke påvirkes. Overvåke isolasjon og identifisering av agenten med spesifikt immunt antiserum.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Inspisere akvakulturutstyr

  Inspisere verktøy og maskiner for innhøsting av akvakultur for å sikre at de fungerer som de skal.

 • Administrere operasjoner knyttet til stamfiskfangst

  Planlegge og gjennomføre fangst av viltlevende stamfisk, og sette dem i karantene ved behov. Overvåke innsamling av larver eller yngel fra miljøet. Kontrollere at det brukes riktige teknikker for arten, altså fisk, bløtdyr, krepsdyr eller andre.

 • Planlegge bestillinger til klekkeriet

  Planlegge forsyninger til klekkeriet i henhold til prioriteringene.

Source: Sisyphus ODB