Yrke kloakkrenser

Kloakkrensere vedlikeholder og renser kloakksystemer med tilhørende rør. De fjerner blokkeringer som hindrer kloakkflyten, slik at systemene fungerer som de skal.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallstransportlovgivning

  Regelverk og lovgivning om sikker transport av farlig og ikke-farlig avfall, produkter og apparater.

Ferdigheter

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Betjene bunnkar

  Betjene industrielle bunnkar som brukes til å fjerne overflødig væske som vann eller kjemikalier.

 • Rense kloakksystemer

  Rense og rengjøre enheter som blokkerer strømmen av avløpsvann i kloakksystemet for hånd eller med maskin.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Kassere avfall

  Kassere avfall i samsvar med regelverket, og på den måten ivareta selskapets miljøansvar.

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Betjene pumper

  Betjene industripumper som brukes til å fjerne overflødig væske.

 • Inspisere kloakksystemer

  Fastslå årsaken til og lokalisere blokkeringer i kloakksystemer.

 • Utføre rengjøringsaktiviteter på en miljøvennlig måte

  Utføre alle rengjøringsoppgaver på en måte som fører til minst mulig skade på miljøet, følge metoder som minsker forurensning og sløsing av ressurser.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

Source: Sisyphus ODB