Yrke koordinator for kunstprosjekt

Koordinatorer for kunstprosjekt undersøker, planlegger, organiserer og leder kunstneriske aktiviteter for personer som har noe til felles når det gjelder interesse, evner, miljø eller vilkår. De administrer og koordinerer kreative prosjekter med lokale grupper og personer for å fremme deres kunstneriske kreativitet og forbedre deres livskvalitet. Koordinatorer for kunstprosjekt gjør kunsten tilgjengelig for lokalsamfunnet de arbeider for, og gir deltakere mulighet til å skape sitt eget kunstprogram.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Utvikle program for veiledning av artister

  Utvikle og administrere et veiledningsprogram som er spesifikt for det kunstneriske prosjektet og utøvende individer.

 • Håndtere deltagernes forventninger

  Bygge tillit og relasjoner med alle interessenter. Gi uttrykk for hvordan din kunstdisiplin (dans, musikk, teater, billedkunst osv.) i varierende grad kan være til nytte for, og bygge opp under ambisjonene til, enkeltpersoner og samfunn. Håndtere forventningene til involverte personer straks kunstprogrammet er utformet eller er under utforming. Være så tydelig som mulig i forberedelsesfasen for å skape tillit mellom deg selv, de potensielle gruppene og investorene. Være oppmerksom på sosiale agendaer, særlig i offentlig finansierte programmer.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Samarbeide med interessenter innen ledende samfunnskunst

  Samarbeide med et utvalgt team, samle kunstnere fra andre disipliner, kunstmeglerkoordinator og/eller helsearbeidere, fysioterapeuter og hjelpelærere osv. for å gi kunstprogrammet størst mulig påvirkningskraft. Opprettholde et bevisst forhold til teamets ulike roller og vurdere hvor godt teamet gjør det som helhet, ved å reflektere over praksis.

 • Evaluere fokus på samfunnskunstpraksis

  Evaluere arbeidspraksisen din før, under og etter øktene ved ta tilbakemelding fra en rekke kilder med i betraktning når du gjør en bedømmelse. Finne ut ikke bare på hvilke områder du bør utvikle ferdighetene dine, eller gjøre endringer i programutformingen, men også hvilke aspekter ved yrkesutøvelsen din som kan settes ut til andre, slik at du kan konsentrere deg helt og fullt om øktene dine. Identifisere hvor du har for lite ressurser tilgjengelig, og reflektere over dette og tenke kreativt om hvordan du kan endre dansetilbudet ditt, for å være tydelig på hva du kan og ikke kan påta deg. Tolke de innsamlede dataene og lage en rapport om funnene.

 • Delta i kunstnerisk formidlingsvirksomhet

  Delta i kulturelle og kunstneriske formidlingsaktiviteter: kunngjøre aktiviteten, holde en presentasjon eller et innlegg om et kunstverk eller en utstilling, undervise en klasse eller en gruppe, lede kunstneriske formidlingsaktiviteter, lede eller delta i en offentlig diskusjon.

 • Vurdere egen kompetanse innen ledelse av samfunnskunst

  Evaluere og kommunisere ferdighetene dine i ledelse av samfunnsaktiviteter, spesielt enhver annen utfyllende erfaring som kan være fordelaktig.

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Utvikle pedagogiske ressurser

  Skape og utvikle pedagogiske ressurser for besøkende, skoleklasser, familier og spesielt interesserte.

 • Forske på din målgruppe

  Matche kompetanse med forskningen på målgruppens behov.

 • Vurdere samfunnskunstrelaterte programressurser

  Identifisere de tilgjengelige intellektuelle, teoretiske eller fysiske ressursene eller forsyningene for å utvikle meglerpraksisen din. Identifisere hvilken ytterligere støtte du trenger fra andre kunstnere, andre spesialister (fysioterapeuter, leger og så videre), støttearbeidere og lignende. Identifisere den administrative støtten du trenger, og planlegge hvordan du kan outsource.

 • Lede samfunnskunstaktiviteter

  Utarbeide og lede deltakende kunstaktiviteter i lokalsamfunnet som beskytter helsen og sikkerheten til deg selv og de som deltar for å oppnå en så effektiv læring som mulig. Ta hensyn til totalopplevelsen av kunstøkten.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Utvikle kulturelle aktiviteter

  Utvikle aktiviteter som er tilpasset formidlingsmetoden eller publikummet. Ta hensyn til utfordringer og behov som er observert og påvist, basert på perspektivet om å fremme nysgjerrighet og generell evne til å få tilgang til kunst og kultur.

 • Utvikle pedagogiske aktiviteter

  Utvikle foredrag, aktiviteter og arbeidsgrupper for å fremme tilgang til og forståelse for de kunstneriske skapningsprosessene. Dette kan være knyttet til et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, som en forestilling eller utstilling, eller til en bestemt kunstform (teater, dans, tegning, musikk, fotografi og så videre). Samarbeide med historiefortellere, håndverkere og kunstnere.

 • Utvikle bevissthet angående dine gruppedeltakere

  Identifisere og registrere lærdommen både gruppemedlemmer og du selv har tatt, for å bidra til å utvikle god kvalitet på arbeidet som produseres.

 • Kommunisere med målgrupper

  Identifisere og implementere de beste kommunikasjonskanalene for det samfunnet du vil samarbeide med.

 • Balansere deltakernes personlige behov og gruppens behov

  Bruke ulike tilnærminger i praksisen som balanserer behovene til enkeltpersonene og gruppen som helhet. Styrke hver enkelt persons evne og erfaring, kjent som personsentrisk praksis, samtidig som deltakerne og støttepersonellet stimuleres til å bli en sammensveiset gruppe. Legge til rette for støttende og trygge omgivelser for aktiv utforskning av den kunstneriske disiplinen.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

Source: Sisyphus ODB