Yrke kringkastingstekniker

Kringkastingsteknikere monterer, starter, vedlikeholder, overvåker og reparerer utstyr som brukes til overføring og mottak av signaler for TV- og radiosendinger. De sikrer at alt materiale er tilgjengelig i et passende format med overførbar kvalitet i henhold til tidsfristen for overføringen. Kringkastingsteknikere vedlikeholder og reparerer også dette utstyret.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kringkastingsutstyr

  Bruk og drift av kringkastingsutstyr, f.eks. kringkastingskonsoller, rutere, mikrofoner, doble kompressorer og andre maskiner.

 • Medieformater

  De ulike formatene der medier er tilgjengelig for publikum, f.eks. papirbøker, e-bøker, bånd og analogt signal.

 • Elektronikkprinsipper

  Studie av elektrisk energi, mer spesifikt elektronet, kontroll og tydelige prinsipper for integrerte kretser og elektriske systemer.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde elektronisk utstyr

  Kontroller og reparer elektronisk utstyr. Påvise funksjonssvikt, finne feil og iverksett tiltak for å hindre skade.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere påliteligheten til et elektronisk instrument ved å måle utmatingen og sammenligne resultatene med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater. Dette gjøres jevnlig i tråd med produsentens anvisninger og ved hjelp av kalibreringsenheter.

 • Velge opptakskilde

  Velge kilden programmene skal tas opp fra, for eksempel satellitt eller studio.

 • Vedlikeholde audiovisuelt utstyr

  Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på audiovisuelt utstyr, og mindre reparasjoner, for eksempel utskifting av deler og kalibrering av instrumenter, på utstyr som brukes i bearbeiding av lyd og bilder.

 • Koordinere aktiviteter i lydopptaksstudio

  Overvåke den daglige driften i et lydopptaksstudio. Sørge for at personer som er involvert i opptaksstudioets aktiviteter, kan produsere den ønskede lydkvaliteten i henhold til kundespesifikasjoner. Sørge for at materialet vedlikeholdes og er tilgjengelig.

 • Betjene lydutstyr

  Anvende teknologi for å gjenskape eller ta opptak av lyder som for eksempel tale eller lyd av instrumenter, i elektrisk eller mekanisk form.

 • Bruke lydgjengivelsesprogramvare

  Bruke programvare og utstyr som gjør analoge lydbølger om til digitale signaler som kan strømmes.

 • Vedlikeholde elektrisk utstyr

  Kontrollere elektrisk utstyr for funksjonssvikt. Iverksette sikkerhetstiltak, selskapets retningslinjer og gjeldende lovgivning angående elektrisk utstyr. Rengjøre, reparere og skifte ut deler og koblinger etter behov.

 • Overvåke kringkastingskvalitet

  Overvåke styrken, klarheten og påliteligheten til innkommende og utgående signaler etter behov for å opprettholde sendingens kvalitet.

 • Installere lavspenningsledninger

  Planlegge, distribuere, feilsøke og teste lavspenningsledninger.

 • Sette opp kringkastingsutstyr

  Sette opp og kalibrere kringkastingsutstyr for å produsere, veksle, motta, ta opp, redigere og reprodusere TV- og radiosignaler.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Betjene ulike innretninger for å måle elektroniske karakteristika for systemkomponenter, for eksempel optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetere.

 • Administrere lydkvalitet

  Utføre lydkontroller. Sette opp lydutstyr for optimal lydproduksjon både før og under fremførelsen. Regulere volumet under sendinger ved å styre lydutstyret. 

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

Source: Sisyphus ODB