Yrke kromatograf

Kromatografer bruker kromatografiteknikker (for eksempel gass-, væske- eller ionutvekslingsteknikker) for å identifisere og analysere de kjemiske bestanddelene i prøvene. De kalibrerer og vedlikeholder kromatografmaskineriet og forbereder utstyret og løsningene. Kromatografer kan også utvikle og ta i bruk nye kromatografimetoder tilpasset prøver og kjemiske forbindelser som skal analyseres.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Kjemiske produkter

  De tilbudte kjemiske produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Høyytelses væskekromatografi

  Analytisk kjemiteknikk som brukes til å identifisere og kvantifisere komponentene i en blanding.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Gelpermeasjonskromatografi

  Polymeranalyse som skiller de aktuelle analytter på grunnlag av vekten.

Ferdigheter

 • Forbedre kjemiske prosesser

  Innhente data som er nødvendige for å forbedre eller modifisere kjemiske prosesser. Utvikle nye industrielle prosesser, utforme nye prosessanlegg / nytt utstyr eller endre de som allerede finnes.

 • Bruke kromatografiprogramvare

  Bruke programvaren for kromatografidatasystemet, som samler inn og analyserer kromatografidetektorens resultater.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Regulere kjemisk reaksjon

  Regulere reaksjonen ved å justere damp- og kjølevæskeventilene, slik at reaksjonen er innenfor de angitte grensene for eksplosjonsforebygging.

 • Kontakte forskere

  Lytte til, besvare og ha flytende kommunikasjon med forskere for å ekstrapolere funnene og opplysningene deres til en rekke anvendelser, inkludert næringsliv og industri.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Følge laboratoriehåndbøker

  Følge laboratoriehåndbøker, dokumenter med bransjesjargong, fraser og diagrammer, slik at kvalitetskontrolløren enkelt kan lese og tolke dokumentene.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Flytte kjemikalier

  Overføre den kjemiske blandingen fra blandingstanken til oppbevaringstanken ved å vri på ventilene.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Utføre kjemiske eksperimenter

  Utføre kjemiske eksperimenter med sikte på å foreta undersøkelser av forskjellige produkter og stoffer for å trekke konklusjoner med hensyn til produktets levedyktighet og gjenbruksevne.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Håndtere kjemiske produkter for jord og planter

  Håndtere kjemiske produkter for jord og planter, inkludert rengjøring av utstyret som brukes til spredning og sprøyting, blanding av kjemikalier, tilberedning av plantevernmidler og ugressmidler for sprøyting, forberedelse av gjødsel for spredning.

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Blande kjemikalier

  Blande kjemiske stoffer på en sikker måte i henhold til oppskriften, i riktige doser.

 • Administrere inspeksjon av kjemiske prosesser

  Administrere inspeksjonen av kjemiske prosesser, og sørge for at inspeksjonsresultatene dokumenteres, at inspeksjonsrutinene er godt skrevet og at sjekklistene er oppdatert.

 • Anvende væskekromatografi

  Anvende kunnskap om polymerkarakterisering og væskekromatografi på utvikling av nye produkter.

Source: Sisyphus ODB