Yrke kunstnerisk leder

Kunstneriske ledere har ansvaret for programmet for et kunstnerisk prosjekt eller en kulturell organisasjon. De er ansvarlig for den strategiske visjonen, synligheten og kvaliteten på alle slags kunstneriske aktiviteter og tjenester, som teater- og danseselskaper. Kunstneriske ledere styrer også personale, økonomi og strategi.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kulturelle prosjekter

  Formål, organisering og forvaltning av kulturprosjekter og tilknyttede innsamlingsaksjoner.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Kunsthistoriske verdier

  De historiske og kunstneriske verdiene underforstått i eksempler på ens kunstgren.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Definere kunstnerisk visjon

  Kontinuerlig utvikle og definere en konkret kunstnerisk visjon fra idé og helt frem til det ferdige produktet.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Samarbeide med kulturpartnere

  Opprette og opprettholde bærekraftige partnerskap med kulturmyndigheter, sponsorer og andre kulturelle institusjoner.

 • Jobbe med spesialister innen kulturelle arenaer

  Dra veksler på kompetansen til andre fagfolk og spesialister, både innenfor og utenfor organisasjonen, for å få dem til å bidra til aktivitetene og legge frem dokumenter for å bedre publikums adgang til samlinger og utstillinger.

 • Koordinere kunstnerisk produksjon

  Føre tilsyn med den løpende samordningen av produksjonsoppgavene slik at organisasjonen passer inn i de ønskede kunstneriske og forretningsmessige retningslinjene, for å presentere oppsetninger for offentligheten med en ensartet bedriftsidentitet.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Organisere kulturarrangementer

  Arrangere arrangementer som fremmer lokal kultur og kulturarv, i samarbeid med lokale interessenter.

 • Lede et kunstnerisk team

  Lede og lære opp et komplett team med nødvendig kulturell ekspertise og erfaring.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Representere kunstnerisk produksjon

  Representere det kunstneriske selskapet eller den kunstneriske produksjonen utenom din daglige virksomhet. Ha kontakt med presentatører og teamene deres. Hjelpe til med å organisere omvisninger.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Utvikle et kunstnerisk rammeverk

  Utvikle et særlig rammeverk for forskning, skaping og ferdigstillelse av et kunstnerisk verk.

 • Gi prosjektinformasjon om utstillinger

  Gi opplysninger om utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av utstillinger og andre kunstneriske prosjekter.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Overvåke aktiviteter

  Overvåke alle aktivitetene til en kunstnerisk organisasjon.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Promotere kulturelle arrangementer

  Arbeide sammen med ansatte ved museum eller andre kunstanlegg for å utvikle og markedsføre arrangementer og program.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

Source: Sisyphus ODB