Yrke lærer, spesialskole

Lærere, spesialskole arbeider med og underviser barn, ungdom og voksne med psykisk eller fysisk funksjonshemming. De bruker en rekke spesialiserte konsepter, strategier og verktøy for å optimalisere elevenes kommunikasjon, mobilitet, selvstendighet og sosiale integrering. De velger undervisningsmetoder og støtteressurser for som gjør at televene i så stor grad som mulig får realisert sitt potensial for å klare seg selv.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ulike type uførhet

  Typer funksjonshemminger som påvirker mennesker, f.eks. fysiske, kognitive, psykiske, sensoriske, følelsesmessige eller utviklingsmessige, og de spesielle behovene og tilgjengelighetskravene til funksjonshemmede.

 • Lærebehovsanalyse

  Analysere en students læring gjennom observasjon og testing, eventuelt etterfulgt av diagnostisering av lærevansker samt en plan for ytterligere støtte.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Barns fysiske utvikling

  Kjenne igjen og beskrive utviklingen og observere følgende kriterier: vekt, høyde, hodestørrelse, ernæringskrav, nyrefunksjon, hormonell innvirkning på utvikling, respons på stress og infeksjon.

 • Utstyr for spesiallæringsbehov

  Materialer som benyttes av lærere til opplæring av studenter med særlige utdanningsbehov, mer spesifikke verktøy som sanseutstyr og utstyr for å stimulere motoriske ferdigheter.

 • Pleie av uføre

  De spesifikke metodene og den praksis som benyttes for å ta vare på mennesker med fysiske-, intellektuelle- og lærehemminger.

 • Spesialundervisning

  Undervisningsmetodene, utstyr og innstillinger som brukes til å støtte studenter som har særlige behov, og som er til stede i skolen eller i fellesskap.

Ferdigheter

 • Gi spesialundervisning til studenter med særlige behov

  Undervise studenter med særbehov, ofte i små grupper, og ta hensyn til deres individuelle behov, lidelser og funksjonshemminger. Fremme den psykologiske, sosiale, kreative eller fysiske utviklingen hos barn og unge ved hjelp av bestemte metoder, for eksempel konsentrasjonsøvelser, rollespill, bevegelsestrening og maling.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Vedlikeholde relasjoner med barnas foreldre

  Informere barns foreldre om planlagte aktiviteter, forventninger i programmet og barnas individuelle fremgang.

 • Understøtte positiviteten til barn og ungdommer

  Hjelpe barn og unge med å vurdere sine sosiale, emosjonelle og identitetsmessige behov og med å utvikle et positivt selvbilde, slik at selvtilliten og selvstendigheten deres forbedres.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Implementere omsorgsprogrammer for barn

  Utføre arbeid med barn i tråd med deres fysiske, emosjonelle og sosiale behov ved å bruke riktige verktøy og utstyr som legger til rette for samhandling og læringsaktiviteter.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Stimulere studenters selvstendighet

  Oppmuntre elever med spesielle behov til å utføre oppgaver på egen hånd uten hjelp fra en omsorgsperson og lære dem ferdigheter når det gjelder å være personlig uavhengig.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Hjelpe barn med spesielle behov i utdanningssammenhenger

  Bistå barn med særlige behov, identifisere deres behov, endre klasseromsutstyr for å imøtekomme behov og hjelpe dem med å delta i skoleaktiviteter.

 • Håndtere barns problemer

  Fremme forebygging, tidlig oppdagelse og håndtering av problemer hos barn, med fokus på forsinkelser og lidelser i forbindelse med utvikling, atferdsproblemer, funksjonshemninger, sosiale belastninger og mentale lidelser, inkludert depresjon og angst.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

Source: Sisyphus ODB