Yrke lærer på Montessori-skole

Lærere på montessoriskole underviser elever ved hjelp av metoder som gjenspeiler montessorifilosofien og -prinsippene. De fokuserer på konstruktivistiske undervisningsmodeller og «læring gjennom oppdagelse», der de oppfordrer elevene til å lære fra førstehånds erfaring i stedet for gjennom undervisning, og gir dermed elevene en forholdsvis høy grad av frihet. De følger en spesifikk læreplan som respekterer elevenes naturlige, fysiske, sosiale og psykologiske utvikling. Lærere på montessoriskole underviser også klasser med elever med opptil tre års aldersforskjell i nokså store grupper, og administrerer og evaluerer alle elevene separat i henhold til montessoriskolens filosofi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teamarbeidprinsipper

  Samarbeid mellom mennesker som kjennetegnes ved en enhetlig forpliktelse til å nå et gitt mål, lik deltakelse, opprettholdelse av åpen kommunikasjon, fremming av effektiv bruk av ideer osv.

 • Montessori-læringsutstyr

  De spesielle materialene som Montessori-lærere bruker i klasserommet for opplæring av studenter, nærmere bestemt utstyr for utvikling av flere ferdigheter som består av sensorisk utstyr, matematisk utstyr, språkmaterialer og kosmisk utstyr.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Barns fysiske utvikling

  Kjenne igjen og beskrive utviklingen og observere følgende kriterier: vekt, høyde, hodestørrelse, ernæringskrav, nyrefunksjon, hormonell innvirkning på utvikling, respons på stress og infeksjon.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Montessori-undervisningsprinsipper

  Undervisnings- og utviklingsmetodene og filosofien til Maria Montessori, en italiensk lege og pedagog. Disse prinsippene involverer læringskonsepter ved å arbeide med materialer og oppmuntre studentene til å lære av sine egne funn, og er også kjent som den konstruksjonistiske undervisningsmodellen.

 • Montessori-filosofi

  Prinsipper og verdier i Montessori-filosofien, som fokuserer på grunnlaget for uavhengighet, frihet, naturlig spiritualitet og ulike plan for menneskelig utvikling.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Implementere omsorgsprogrammer for barn

  Utføre arbeid med barn i tråd med deres fysiske, emosjonelle og sosiale behov ved å bruke riktige verktøy og utstyr som legger til rette for samhandling og læringsaktiviteter.

 • Håndtere barns problemer

  Fremme forebygging, tidlig oppdagelse og håndtering av problemer hos barn, med fokus på forsinkelser og lidelser i forbindelse med utvikling, atferdsproblemer, funksjonshemninger, sosiale belastninger og mentale lidelser, inkludert depresjon og angst.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Understøtte barns trivsel

  Sørge for et miljø som støtter og verdsetter barn og hjelper dem med å håndtere egne følelser og relasjoner til andre.

 • Undervise småbarnspedagogikk

  Lære småbarn grunnleggende læreprinsipper som en forberedelse på fremtidig formell læring. Lære dem prinsippene om visse grunnleggende emner som å gjenkjenne tall, bokstaver og farger, ukedager og inndeling av dyr og fremkomstmidler.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Understøtte positiviteten til barn og ungdommer

  Hjelpe barn og unge med å vurdere sine sosiale, emosjonelle og identitetsmessige behov og med å utvikle et positivt selvbilde, slik at selvtilliten og selvstendigheten deres forbedres.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Forberede ungdom for voksenlivet

  Arbeide med barn og unge for å identifisere hvilke ferdigheter og evner de trenger for å bli gode borgere og voksne, og forberede dem på å bli uavhengige.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Anvende Montessori-læringsstrategier

  Undervise studenter ved å anvende Montessori-læringsmetoder, slik som ikke-strukturell læring gjennom bruk av spesialutviklet læringsmateriell, og oppfordre studentene til å utforske og lære seg konsepter gjennom utforskning.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

Source: Sisyphus ODB