Yrke lærer på politiskole

Lærere på politiskole gir teorisk og pratisk opplæring til studenter som ønsker å bli politibetjent. De gjennomfører teoretiske forelesninger om akademiske fag som juss, offentlige bestemmelser, samfunnsrelasjoner og mangfold blant mennesker. Lærere på politiskole gir også mer praktisk instruksjon i fysisk trening, behandling av skytevåpen, førstehjelp, selvforsvarstaktikk og betjening av kjøretøyer. De utarbeider også forelesningsplaner og nye opplæringsprogrammer etter hvert som det kommer nye bestemmelser og oppstår nye spørsmål knyttet til rettshåndhevelse. Instruktørene følger opp studentenes progresjon, evaluerer studentene individuelt og utarbeider prestasjonsevalueringsrapporter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovlig bruk av makt

  Karakteristikker ved bruk av makt, som er en lovlig doktrine som brukes av politi og hærstyrker for å regulere voldshandlinger under intervensjoner. Ved bruk av makt er det viktig å balansere sikkerhetsbehovene med etiske bekymringer for rettighetene og velværen til inntrengere eller mistenkte.

 • Rettshåndhevelse

  De ulike organisasjonene som deltar i håndheving av loven samt lover og forskrifter om håndheving av loven.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Instruere det offentlige

  Gi instrukser til offentligheten i situasjoner der de opptrer på en måte som ikke er i samsvar med lover og regler, eller veilede dem i unormale situasjoner.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Undervise i rettshåndhevelsesprinsipper

  Undervise studenter i praktisk og teoretisk rettshåndhevelse, nærmere bestemt kurs som forebygging av kriminalitet, undersøkelse av kollisjoner og våpenopplæring, for å bistå dem med å drive en framtidig karriere innenfor dette området.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Sikre etterlevelse av våpenforskrifter

  Bruke forskjellige typer skytevåpen og andre typer våpen og egnet ammunisjon i samsvar med lovfestede krav.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Ivareta studentvelferd

  Sørge for at behovene til studenter i utdanningsorganisasjoner er oppfylt, og at alle læringsspørsmål behandles, samt mulige problemer utenfor utdanningssammenheng.

 • Anvende første respons

  Respondere på nødssituasjoner og ta vare på pasienten på en måte som er i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter, vurdere de juridiske og etiske aspektene ved situasjonen og gi forsvarlig prehospitalbehandling.

 • Håndtere bevis

  Håndtere vitneutsagn som er viktig for en sak, på en måte som er i henhold til forskrifter, for ikke å påvirke det aktuelle vitneutsagnet og for å sikre at det er i en uberørt tilstand og kan anvendes i saken.

Source: Sisyphus ODB