Yrke lærer ved danseakademi

Lærere ved danseakademi underviser studenter i spesifikk teori og, primært, praksisbaserte dansekurs ved en spesialisert høyere danseskole. De gir teoretisk veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene studentene senere må mestre innen dans. Lærere ved danseakademi følger opp studentenes progresjon, bistår individuelt når det er nødvendig, og evaluerer studentenes kunnskap og prestasjon i dans gjennom, ofte praktiske, oppgaver, prøver og eksamener.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Evolusjon innen leveringspraksis for praktisert dansetradisjon

  Teknisk evolusjon innen dans, stilistiske og estetiske aspekter i dansetradisjon eller -stil, og tilknytningen til den tekniske evolusjonen innen dans, med hensyn til historiske, etnografiske, etnologiske, musikologiske og sosiologiske aspekter som kan påvirke den valgte dansestiltradisjonen eller- sjangeren. Sosiale tradisjoner, klesevolusjon, eventuelle kulisser i forbindelse med dansen.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Dansestilens historie

  Opprinnelse, historie og utvikling av dansestiler, former som brukes, inkludert aktuelle manifestasjoner, gjeldende praksiser og utføringsmetoder for en valgt dansestil.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Holde seg oppdatert på profesjonell dansepraksis

  Holde seg oppdatert på fremskritt i praksisen og bruke dem i den profesjonelle dansepraksisen.

 • Inspirere dansedeltakere til forbedring

  Inspirere gruppen av deltakere på møtene gjennom konkret forståelse av dans og produksjon av dans. Vise dansebevegelser med korrekt kroppsbruk, og anatomisk kunnskap i relasjon til dansestilene du leder.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Undervise i dans

  Gi teoretisk og praksisk undervisning i dans, til fritidsbruk eller med sikte på å hjelpe de lærende mot en fremtidig karriere på området. Levere korrigerende instrukser som respekterer forskjellighet og etiske atferdsnormer for berøring, personsfære og passende pedagogiske metoder som verktøy for å hjelpe deltakerne.

 • Sette sammen kursmateriell

  Skrive, velge ut eller anbefale et pensum med læringsmateriell for studentene som er tatt opp på kurset.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Uttrykke deg fysisk

  Uttrykke følelser og ideer gjennom bevegelser, signaler og handlinger.

 • Få frem artistenes kunstneriske potensial

  Motivere utøvere til å ta utfordringer. Oppmuntre til å lære av hverandre. Etablere et miljø som legger til rette for eksperimentering med ulike metoder, for eksempel improvisasjon.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

Source: Sisyphus ODB