Yrke lærer ved musikkonservatorium

Lærere ved musikkonservatorium underviser studenter i spesifikk teori og, primært, praksisbaserte musikkurs ved en spesialiserte høyere musikkskole eller konservatorium, herunder musikkinstrumenter og stemmebruk. De gir teoretisk veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene studentene senere må mestre innen musikk. Lærere ved musikkonservatorium følger opp studentenes progresjon, bistår individuelt når det er nødvendig, og evaluerer studentenes kunnskap og prestasjon i musikkfag gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Musikalske sjangre

  Ulike musikkstiler og sjangere som blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikkinstrumenter

  De ulike musikkinstrumentene, deres rekkevidder, treslag og mulige kombinasjoner.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Musikkteori

  De sammenhengende konseptene som utgjør den teoretiske bakgrunnen for musikk.

 • Musikalsk notasjon

  Systemer som brukes til å representere musikk visuelt ved hjelp av skriftlige symboler, inkludert gamle eller moderne musikkinstrumenter.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

Ferdigheter

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Undervise i musikkprinsipper

  Gi studenter opplæring innen musikkteori og -praksis, enten som hobby, som en del av allmenn utdannelse eller for å arbeide mot en karriere innenfor dette feltet. Korrigere dem og instruere dem i fag som musikkhistorie, lese musikk/noter og spesialisere seg på å spille et bestemt musikkinstrument (inkludert stemme).

 • Spille musikkinstrumenter

  Bruke spesielt utformede eller improviserte instrumenter for å lage musikalske lyder.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Sette sammen kursmateriell

  Skrive, velge ut eller anbefale et pensum med læringsmateriell for studentene som er tatt opp på kurset.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Lese partitur

  Lese partitur under øving og fremføring.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Demonstrere teknisk fundament i forhold til musikkinstrumenter

  Vise egnet grunnlag for den tekniske driften og terminologien for musikkinstrumenter som for eksempel stemme, piano, gitar og slagverk.

Source: Sisyphus ODB