Yrke laborant / blodprøvetaker

Laboranter/blodprøvetaker tar blodprøver fra pasienter for laboratorieanalyse, og sørger for pasientsikkerheten under blodprøven. De transporterer prøven til laboratoriet etter strenge instrukser fra legen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Teknikker for blodprøvetaking

  Egnede teknikker for blodprøvetaking for laboratorieanalyse, avhengig av målgruppen, f.eks. barn eller eldre.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Bloddonasjon

  Prosedyrer for innsamling av blodprøver fra frivillige, screening av sykdommer og oppfølging.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Utføre venepunksjonsprosedyrer

  Utføre venepunksjonsprosedyrer ved å velge et passende sted å punktere pasientenes årer, forberede punksjonsstedet, forklare prosedyren til pasienten, ekstrahere blodet og samle det i en passende beholder.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Respondere på helsetjenestebrukernes ekstreme følelser

  Reagere hensiktsmessig når en helsetjenestebruker blir hyper/manisk, får panikk, er ekstremt fortvilet, aggressiv, voldelig eller suicidal, i henhold til relevant opplæring hvis du arbeider i et miljø der pasienter jevnlig gjennomgår ekstreme følelser.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Merke blodprøver

  Merke blodprøver fra pasienter i samsvar med reglene og pasientens identitet.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Merke medisinske laboratorieprøver

  Merke prøver på det medisinske laboratoriet på riktig måte med nøyaktige opplysninger, i samsvar med kvalitetssystemet som er i bruk.

 • Samle inn biologiske prøver fra pasienter

  Følge anbefalte prosesser for innsamling av biologiske væsker eller prøver fra pasienter for ytterligere laboratorietesting og bistå pasienten etter behov.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Bruke utstyr for venepunksjonsprosedyre

  Benytte instrumentene og verktøyene som tourniquet, spritservietter, gasbind, steriliserte nåler og sprøyter, heftplaster, hansker og evakuerte oppsamlingsrør, som brukes under prosedyren med å tappe blod fra pasienter.

 • Overvåke pasientens vitale tegn

  Overvåke og analysere vitale tegn for hjerte, respirasjon og blodtrykk.

 • Transportere blodprøver

  Sikre at blodprøvene som er tatt, transporteres på en sikker og korrekt måte og i henhold til strenge prosedyrer for å unngå kontaminering.

Source: Sisyphus ODB