Yrke lagerarbeider

Lagerarbeidere utfører presis håndtering, pakking og lagring av artikler på et lager. De mottar gods, merker det, kontrollerer kvaliteten, lagrer godset og dokumenterer eventuelle skader. Lagerarbeidere følger også med på lagerbeholdning, fører beholdningsliste og sender gods.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gods transportert fra lagerlokaler

  Vite om varene som transporteres fra lager. Forstå lov- og sikkerhetskravene til varer, farene som materialer kan representere. Tilby løsninger og passende veiledning for håndtering av varer.

 • Produktkodesystem

  Koder for emballasje og merking som er påkrevd for å implementere riktig håndtering av varer.

 • Typer av emballasje som brukes i industriforsendelser

  Kjenne til ulike typer emballasjematerialer som brukes til industriell transport, i samsvar med typen vare som skal transporteres. Overholde regelverket for emballering av varer.

Ferdigheter

 • Pallelasting

  Kunne laste og losse paller på kjøretøy på en sikker måte.

 • Bruke riggingsverktøy

  Bruke digitale verktøy som kabler, tau, trinser og vinsjer for å sikre høye strukturer.

 • Behandling av utsendelsesordre

  Pakke og levere de pakkede varene til en transportør.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Identifisere skadede varer før forsendelse

  Identifisere skadede varer før pakking og utsendelse etter etablerte prosedyrer.

 • Bruke lagermerkingsverktøy

  Merke beholdere og beholdertagger eller produkter. Bruke lagermarkeringsverktøy.

 • Betjene emballasjebehandlingsutstyr

  Betjene elektrisk emballasjebehandlingsutstyr og kontrollsystemer.

 • Håndtere forsendelsespapirer

  Håndtere papirarbeid som inneholder opplysninger om forsendelser og som er knyttet til gods som skal sendes. Sikre at identifikasjonsopplysningene er fullstendige, synlige og i samsvar med alle forordninger. Kontrollere etiketter som viser produktantall, endelig bestemmelsessted og modellnumre.

 • Vedlikeholde lagerkontrollsystemer

  Holde lagerkontrollsystemer oppdaterte og sørge for nøyaktighet på lager.

 • Plukke ordrer for utsendelse

  Plukke ordrer for utsendelse og sørge for at riktig antall og varetype lastes og sendes. Merke produktartikler etter forespørsel.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og kontrollere lager og transport av varer. Overvåke transaksjoner som for eksempel shipping, mottak og lagring.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Stable gods

  Stable varer og produserte produkter i containere uten noen spesiell behandling eller prosedyre.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Ha romlig bevissthet

  Være oppmerksom på posisjonen din og rommet rundt deg. Forstå forholdet mellom gjenstander rundt deg når du skifter posisjon.

 • Kontrollere for ødelagte elementer

  Identifisere produkter som er skadet, og rapportere situasjonen.

 • Anvende teknikker for stabling av varer i containere

  Anvende teknikkene som er nødvendige for å stable materialer i containere. Bruke teknikker for å utnytte plassen i containerne best mulig.

 • Følge instruksjoner for lagerkontroll

  Stable lagerpakker i henhold til de mottatte kontrollinstruksene.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Vedlikeholde lagerets fysiske tilstand

  Utvikle og gjennomføre nye planløsninger for lagre for å holde lokalene i god stand; utstede arbeidsordrer for reparasjoner og utskiftninger.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Finne passende emballasje for gods i henhold til sikkerhetsprosedyrer

  Relatere gods som skal pakkes, til nødvendig sikkerhetsutstyr i henhold til aktuelle sikkerhetsprosedyrer.

 • Motta varer

  Kontrollere dokumentasjon, lossing og bokføring av varer som mottas fra en leverandør eller fabrikken.

 • Håndtere papirarbeid knyttet til lagerbeholdning

  Håndtere godsmerknader umiddelbart etter leveranse. Holde lagerbeholdningen oppdatert. Utarbeide og lage fakturaer.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Sortere avfall

  Manuell eller automatisk sortering av avfall ved å dele det inn i de forskjellige elementene.

 • Betjene lagerregistersystemer

  Bruke systemer for registrering av produkt-, emballasje- og ordreinformasjon i bestemte formater og registertyper.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Rengjøre industrielle beholdere

  Rengjøre industrielle beholdere og klargjøre dem i henhold til spesifikke krav.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Laste produkter for forsendelse

  Laste produkter på en hensiktsmessig måte, slik at de kan sendes til mottakeren på en forsvarlig måte.

 • Bistå ved forflytning av tunge laster

  Bistå ved flytting av tung last; montere og drifte et riggesystem med tau og vaiere for å flytte tung last.

 • Betjene lagermaterialer

  Kunne betjene jekketralle og lignende motorisert lagerutstyr med tanke på lossing og lagring.

Source: Sisyphus ODB