Yrke landbruksforsker

Landbruksforskere forsker på og studerer jord, dyr og planter med det mål å forbedre landbruksprosesser, kvaliteten på landbruksprodukter eller påvirkningen av landbruksprosesser på miljøet. De planlegger og gjennomfører prosjekter som utviklingsprosjekter på vegne av kunder eller institusjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Buskapsoppdrettssystemer

  Fordele oppdrettskilder i forbindelse med husdyrhold og oppdrettssystemer.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Lære om resirkuleringsforskrifter

  Lære opp organisasjoner og enkeltpersoner i de riktige prosedyrene og lovgivningen om resirkulering av ulike typer avfall i ulike beholdertyper, prosedyrer for avfallsinnsamling og sanksjoner ved manglende overholdelse av regelverket.

 • Rapportere forurensningstilfeller

  Når en hendelse forårsaker forurensning, undersøke omfanget av skaden og mulige konsekvenser og rapportere skaden til den relevante institusjonen etter prosedyrer for rapportering av forurensning.

 • Gi råd om jord- og vannbeskyttelse

  Gi råd om virkningene av praksiser for jord- og vannforvaltning når det gjelder å kontrollere tap av forurensende stoffer og nitratlekking, samt å redusere jorderosjon.

 • Rapportere om miljøspørsmål

  Utarbeide miljørapporter og kommunisere problemstillinger. Informere publikum eller interesserte parter i en gitt kontekst om relevant nyere utvikling i miljøet, prognoser om miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Overvåke gårdens miljøforvaltningsplan

  Identifisere miljøbetegnelser og -direktiver som gjelder en bestemt gård, og innarbeide kravene i disse i gårdens planleggingsprosess. Overvåke gjennomføringen av gårdens miljøforvaltningsplan og gjennomgå tidsplanen.

 • Gjennomføre forbedringer for arbeidsaktiviteter

  Gi anbefalinger for å forbedre arbeidsaktiviteter.

 • Gi råd om effektivisering

  Analysere informasjon og detaljer om prosesser og produkter for å gi råd om mulige effektivitetsforbedringer som kan implementeres og utgjøre en bedre bruk av ressurser.

 • Lage jord- og planteforbedringsprogrammer

  Utvikle og gi råd om gjennomføring av programmer for sunn jord og plantenæring.

 • Gi råd og veiledning knyttet til buskap

  Observerre og analysere gården for å foreslå alternativer og mulige løsninger, og gi råd som er nødvendig med utgangspunkt i kundens behov og ved hjelp av egnede teknikker og metoder.

 • Gi råd til bønder

  Gi teknisk og økonomisk rådgivning for å optimalisere kvaliteten på og produksjonen av landbruksvarer.

 • Gi råd til klekkerier

  Gi anbefalinger for installering og velfungerende drift av klekkerier.

 • Forske på buskapsproduksjon

  Samle inn og bruke faktiske forhold for buskapsproduksjon og resultatene av analysen som innspill til vitenskapelig forskning. Forske og holde seg à jour på relevant utvikling innen husdyrproduksjon og samle inn informasjon til forretningsmessig beslutningsstøtte.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB