Yrke landskapsforvalter

Landskapsforvaltere er ansvarlig for en rekke aktiviteter innen forvaltning og vedlikehold av det naturlige miljøet og for tilrettelegging for bruk av dette miljøet til rekreasjonsformål. De gir besøkende tilgang til natur og landskap, fremmer bevisstheten rundt det naturlige miljøet og beskytter og verner natur og landskap slik at man også vil ha glede av det i framtiden.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Planteegenskaper

  Variasjoner, egenskaper, strukturelle og funksjonelle funksjoner ved planter, avhengig av habitat.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Dyrearter

  Egenskaper hos forskjellige arter og raser av dyr (som gjelder yrket).

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

 • Vedlikehold av naturområder

  Metoder for å opprettholde ressursene (både naturlige og konstruerte) i naturlige områder, inkludert programutvikling og -implementering.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

Ferdigheter

 • Estimere kostnader på gården

  Gi kostnadsanalyse for relevante løsninger og foreslåtte tiltak under hensyntagen til gårdstypen og prinsipper for langsiktig planlegging.

 • Sikre naturressurser

  Beskytte farvann og naturressurser og samordne tiltak. Arbeide med miljøbyråer og ressursforvaltningpersonale.

 • Utføre skadedyrbekjempelse

  Gjennomføre skadedyrbekjempelse og bekjempelse av sykdommer i samsvar med nasjonale bransjekrav og kundekrav. Utføre slam- og gjødselspredning i samsvar med lokale miljøbestemmelser.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Betjene torvhåndteringsutstyr

  Betjene redskaper som hekksakser, gressklippere og kantklippere.

 • Betjene landskapsutstyr

  Betjene landskapsutstyr, for eksempel motorsager, trimmere, ploger, traktorgravere, bobcat, kantsag, plenklippere, løvblåsere, tipptilhengere, torvskjærere, ugressfjernere og bor.

 • Plante grønne planter

  Plante frø manuelt eller ved hjelp av bakkeutstyr.

 • Identifisere planteegenskaper

  Identifisere og klassifisere planteegenskaper. Være i stand til å gjenkjenne forskjellige typer løk etter navn, klassifiserte størrelser, feltmerking og lagermerking.

 • Utvikle arbeidsprogrammer for naturområder

  Utvikle, implementere og gjennomgå arbeidsprogrammer for naturområder (tjenestelevering) for å muliggjøre fullførelse innenfor tildelte ressurser og tidsrammer.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Lese kart

  Lese kart på en effektiv måte.

 • Bygge hagemur

  Lage forskjellige murtyper for hager, som støttemurer, trapper osv.

 • Vedlikeholde teknisk utstyr

  Opprettholde en oversikt over dyrkingsutstyr og -forsyninger. Bestille ytterligere materialer etter behov.

 • Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll

  Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, og ta hensyn til klima, plante- eller avlingstype og forskrifter om helse, sikkerhet og miljø. Oppbevare og håndtere plantevernmidler i henhold til anbefaling og lovgivning.

 • Gi råd om gjødsel og ugressmidler

  Kunne gi råd om gjødsel og ugressmidler når og der det er nødvendig.

 • Betjene hagebruksutstyr

  Betjene hageutstyr og bistå med service. Sikre at kjøretøy er i kjørbar stand før arbeidet starter.

 • Lede et team innen skogbrukstjenester

  Lede et skogbruksteam eller -mannskap og styre dem mot et felles mål om å fullføre en rekke skogbruksrelaterte oppgaver.

 • Klargjøre planteområde

  Klargjøre planteområde og jord for planting, ved for eksempel gjødsling, tildekking for hånd eller ved hjelp av mekanisk verktøy eller maskiner, klargjøre frø og planter som skal sås og plantes ved å kvalitetssikre frøene og plantene. Så og plante for hånd eller ved hjelp av mekaniske verktøy eller maskiner, og i henhold til nasjonal lovgivning.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Bygge gjerder

  Bygge gjerder ved hjelp av graveredskap og andre manuelle verktøy.

 • Håndtere innsamlet avfall

  Flytte innsamlet skrot og avfall til det utpekte innsamlingspunktet og deponere det i samsvar med lovfestede og organisatoriske krav.

 • Vurdere farene ved treoperasjoner

  Vurdere risikoer og farer, utføre effektive tiltak for å redusere risikoene og for å gjenopprette trær til deres originale tilstand, eller plante nye trær.

 • Overvåke avlingsproduksjon

  Overvåke og analysere den samlede avlingsproduksjonen for å sikre en effektiv produksjonsprosess i henhold til miljøforskrifter.

 • Utføre operasjoner knyttet til ugressbekjempelse

  Spraye avlinger for å forebygge ugress og plantesykdommer i samsvar med kundekrav og nasjonale bransjekrav.

Source: Sisyphus ODB