Yrke lastinspektør, sjøfrakt

Lastinspektør, sjøfart undersøker all bagasje og gods som er oppført i skipets lasteliste. De er ansvarlige for å kontrollere lastens tilstand og verifisere lastens dokumentasjon og overholdelse av regler og forskrifter. Lastinspektør, sjøfart analyserer skipenes egenskaper, drivstoffrommene, sikkerhetsutstyret og de spesifikke lisensene som kreves.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Forskrifter for farlig gods

  Kjenne til de mest anvendte reguleringsordningene for transport av farlige materialer. Kjenne til de særlige rammeregler for lufttransport av farlig gods (DGR), for lufttransport eller Den internasjonale kode for sjøtransport av farlig gods («IMDG Code») for transport av farlige materialer til sjøs.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Komponenter i en skipslastliste

  Kjenne til de ulike komponentene i en skipslastliste, som inneholder blant annet informasjon om last, passasjerer og besetning. Bekrefte den skriftlige informasjonen med fakta.

 • Lasttyper

  Skille mellom forskjellige typer last, f.eks. bulklast, flytende last i bulk og tungmetaller.

Ferdigheter

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Inspisere farlig gods i henhold til forskrifter

  Inspisere og ta hensyn til forskrifter for farlig eller skjørt gods, for eksempel biomedisinsk avfall, transplantasjonsorganer og blod. Det kan hende at gods må krysse landegrenser på vei til bestemmelsesstedet. Være i samsvar med lovfestede forskrifter om godstransport for å unngå bøter for transportselskapet eller organisasjonen som innledet forsendelsen.

 • Lede inspeksjoner

  Lede inspeksjoner og den involverte protokollen, f.eks. å introdusere inspeksjonsteamet, forklare formålet med inspeksjonen, utføre inspeksjonen, be om dokumenter, stille passende spørsmål og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet i undersøkelsene.

 • Justere vekten av last til kapasiteten til godstransportkjøretøyet

  Tilpasse lastvekten til transportkjøretøyets kapasitet. Føre tilsyn med det aktuelle kjøretøyets største tillatte belastning, og vekten til de enkelte kassene i forsendingen.

 • Inspisere fraktegods

  Inspisere, dokumentere og administrere fraktforsendelser; bekrefte at alt innhold overholder nasjonale, internasjonale og lokale retningslinjer.

 • Håndtere utstyr ved fraktinspeksjon

  Betjene utstyr og verktøy ved fraktinspeksjon, for eksempel bordsentrifuger, dybdeindikatorer, bærbare datamaskiner, målebånd og verktøy for vannprøvetaking.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

 • Veie forsendelser

  Veie forsendelser og beregne maksimale vekter og dimensjoner, per pakke eller per vare, for hver sending.

Source: Sisyphus ODB