Yrke leder av feltundersøkelse

Ledere av feltundersøkelser organiserer og leder undersøkelser etter anmodning fra en sponsor. De overvåker implementeringen i henhold til kravene til produksjon og leder et team av feltundersøkere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Undersøkelsesteknikker

  Teknikker for hvordan man skal identifisere en målgruppe, velge den riktige undersøkelsesmetoden og analysere dataene.

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

Ferdigheter

 • Evaluere intervjurapporter

  Vurdere intervjuresultatenes kvalitet og troverdighet på grunnlag av dokumentasjonen samtidig som man tar hensyn til ulike faktorer, for eksempel vekting.

 • Overvåke feltundersøkelser

  Overvåke utviklingen og avgjøre hvilke korrigerende tiltak som skal treffes, for eksempel justere fordelingen av mannskap i tråd med fremdriften i undersøkelsene. Sende data fra feltundersøkelser til regnskaps- eller fakturaavdelingen.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Registrere undersøkelsesmålinger

  Samle inn og behandle beskrivende data ved å bruke dokumenter som skisser, tegninger og notater.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utføre ressursplanlegging

  Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Utarbeide tilstandsrapport

  Samle inn de analyserte dataene fra undersøkelsen og skrive en detaljert rapport om resultatet av undersøkelsen.

 • Lære opp feltinspektører

  Rekruttere feltinspektører og presentere målene, konteksten og det geografiske området for inspeksjon ved hjelp av distribusjonsmapper og mediaforespørsler. Organisere levering av inspektører ved undersøkelsesområdet.

 • Lage prognoser for arbeidsmengde

  Forutsi og definere arbeidsmengde som må utføres innenfor et visst tidsrom, og hvor lang tid det vil ta å utføre disse oppgavene.

Source: Sisyphus ODB