Yrke leder av pensjonskasse

Ledere av pensjonskasse samordner pensjonsordninger for å levere pensjonsytelser til privatpersoner eller organisasjoner. De ivaretar den daglige forvaltningen av pensjonsfondet og definerer den strategiske politikken for å utvikle nye pensjonspakker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pensjonstyper

  Typer månedlige beløp som betales til en pensjonist, f.eks. arbeidsbaserte pensjoner, sosiale og statlige pensjoner, uførepensjoner og private pensjoner.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Prosesser ved personalressursavdelingen

  De ulike prosessene, oppgaver, sjargong, rolle i en organisasjon og andre særtrekk ved personalressursavdelingen innen en organisasjon, som rekruttering, pensjonssystemer og personalutviklingsprogrammer.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Trygderett

  Lovgivning om vern av enkeltpersoner og støtte til og ytelser til helse, som helseforsikring, ytelser ved arbeidsløshet, velferdsordninger og annen økonomisk sikkerhet.

 • Offentlige trygdeprogrammer

  De ulike områdene for sosial trygghet gitt av myndighetene, de ulike rettighetene innbyggerne har, hvilke ytelser som er tilgjengelige, reglene som regulerer sosial sikkerhet og de ulike situasjonene hvor de gjelder.

Ferdigheter

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Gi råd om sosialhjelp

  Rådgi innbyggere om myndighetsregulerte ytelser de er kvalifisert for, for eksempel dagpenger, familieytelser og andre trygdeytelser.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Kommunisere med begunstigede

  Kommunisere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har rett til å motta fordeler i form av midler eller andre rettigheter, for å få opplysninger om framgangsmåtene, for å sikre at mottakerne mottar de fordelene de har rett til og for å gi ytterligere opplysninger.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Organisere personellvurdering

  Organisere den overordnede prosessen for vurdering av personalet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Utvikle pensjonsordninger

  Utvikle planer som gir enkeltpersoner pensjonsytelser, idet det tas hensyn til selskapets finansielle risiko ved ytelsen og mulige vanskeligheter med gjennomføringen.

 • Utvikle programmer for å beholde ansatte

  Planlegge, utvikle og implementere programmer som har som formål å holde de ansattes tilfredshetsnivåer høye. I sin tur sikre de ansattes lojalitet.

 • Fremme kjønnslikestilling i virksomhetssammenhenger

  Øke bevisstheten rundt og kjempe for likestilling mellom kjønnene ved å vurdere deltakelsen deres i stillingen og aktivitetene som er utført av selskaper og virksomheter i sin helhet.

 • Identifisere nødvendige menneskelige ressurser

  Bestemme hvor mange ansatte som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, innen idéutvikling, produksjon, kommunikasjon og administrasjon.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Evaluere opplæring

  Vurdere gjennomføringen av opplæringens resultater og mål, kvaliteten på undervisningen, og gi gjennomsiktige tilbakemeldinger til instruktører og praktikanter.

 • Analysere forsikringsbehov

  Innhente opplysninger om en kundes forsikringsbehov og gi opplysninger og råd om alle mulige forsikringsalternativer.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

Source: Sisyphus ODB