Yrke leder av sportsfasiliteter

Ledere av sportsfasiliteter leder og administrerer et sportsanlegg eller en sportsarena, herunder drift, programoppsett, salg, promotering, helse og sikkerhet, utvikling og bemanning. De sikrer at anlegget eller arenaen tilbyr utmerket kundeservice samtidig som økonomiske, finansielle og operasjonelle mål oppnås.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Organisere fasilitetsaktiviteter

  Designe og fremme aktiviteter for å oppfylle kundeetterspørsel og generere inntekter.

 • Administrere fysiske ressurser

  Administrere de fysiske ressursene (utstyr, materialer, lokaler, tjenester og energiforsyning) som er nødvendig for å utføre planlagte aktiviteter i organisasjonen.

 • Fremme likestilling i sportsaktiviteter

  Utvikle retningslinjer og programmer som tar sikte på å øke deltakelse og involvering av underrepresenterte grupper i idrett, som kvinner og jenter, etniske minoriteter, funksjonshemmede og – i enkelte tilfeller – unge mennesker.

 • Håndtere hendelser

  Håndtere hendelser, for eksempel ulykker, nødssituasjoner eller tyveri, på en hensiktsmessig måte i samsvar med organisasjonens retningslinjer og regler.

 • Implementere operasjonelle forretningsplaner

  Implementere den strategiske virksomheten og den operative planen for en organisasjon ved å engasjere og delegere til andre, overvåke fremdrift og foreta justeringer på veien. Evaluere i hvilken grad de strategiske målene er oppnådd, få lærdom, feire suksess og anerkjenne andres bidrag.

 • Sørge for å ivareta kundenes helse og sikkerhet

  Fremme og opprettholde en sunn, trygg og sikker kultur blant kundene ved å opprettholde retningslinjer og prosedyrer for beskyttelse av sårbare deltakere, og ved å håndtere mistanke om mulig misbruk ved behov.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Administrere kundeservice

  Forvalte levering av kundeservice, herunder aktiviteter og tilnærminger som spiller en avgjørende rolle i kundeservice, ved å søke og gjennomføre forbedringer og utviklingstiltak.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Sikre ivaretakelse av ansattes helse og sikkerhet

  Fremme og opprettholde en kultur med helse og sikkerhet for personalet ved å opprettholde retningslinjer og fremgangsmåter for vern av sårbare personer og om nødvendig håndtere mistanke om mulig misbruk.

 • Administrere personlig faglig utvikling innen idrett

  Ta ansvar for å utvikle sine egne kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å oppfylle gjeldende og fremtidige krav til arbeidet og for å støtte personlig og karrieremessig utvikling innen idrett.

 • Overvåke vedlikehold av idrettsanlegg

  Sørge for at idrettsutstyr og anlegg kontrolleres og vedlikeholdes på riktig måte. Dette inkluderer også tilsyn med større og mindre reparasjoner, og forbedringer av utstyr og anlegg.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved å ta seg av budsjett, logistikk, arrangementsstøtte, sikkerhet, beredskapsplaner og oppfølging.

 • Administrere økonomien til en sportsfasilitet

  Administrere økonomien innen sport og fysisk aktivitet for å oppnå de uttalte målene for organisasjonen. Utvikle et hovedbudsjett og bruke det til å overvåke, evaluere og kontrollere resultatene og iverksette tiltak for å håndtere identifiserte avvik. Delegere ansvaret for budsjetter for tydelig definerte aktiviteter.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Administrere et team

  Sikre tydelige og effektive kommunikasjonskanaler mellom alle avdelinger i organisasjonen og støttefunksjonene, både internt og eksternt, og sikre at teamet er oppmerksom på de standarder og mål som er fastsatt for avdelingen/forretningsenheten. Gjennomføre de nødvendige disiplinær- og klageprosedyrer og sørge for at det hele tiden er en rettferdig og konsekvent tilnærming til hvordan ytelsen styres. Bidra i prosessen med å rekruttere ansatte og håndtere, lære opp og motivere ansatte til å nå/overgå sitt potensial ved hjelp av effektive teknikker for ytelsesstyring. Oppmuntre til og utvikle lagånd blant de ansatte.

 • Involvere frivillige

  Rekruttere, motivere og administrere frivillige i organisasjonen eller på en avdeling i organisasjonen. Administrere relasjonen med de frivillige fra før de melder seg som frivillig, gjennom hele tiden de tilbringer i organisasjonen, til etter at de har avsluttet den formelle frivillige innsatsen.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

Source: Sisyphus ODB