Yrke leder for matproduksjon

Ledere for matproduksjon har tilsyn med og følger opp produksjon og har overordnet ansvar for bemanning og relaterte spørsmål. Dermed har de detaljert kunnskap om framstilling av produkter og deres produksjonsprosesser. På den ene side styrer de prosessparametere og deres innflytelse på produktet, og på den annen side sikrer de at bemannings- og rekrutteringsnivåer er tilstrekkelige.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

Ferdigheter

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Analysere trender i næringsmiddelindustrien

  Analysere trender i næringsmiddelindustrien knyttet til kundenes preferanse. Undersøke nøkkelmarkeder basert på både produkttype og geografi samt teknologiske forbedringer i bransjen.

 • Overvåke ansatte på matproduksjonsanlegg

  Tilse ansatte og overvåke produktkvaliteten på planter som gjør om råvarer, inkludert levende vesener, grønnsaker og korn, til produkter.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Formidle produksjonsplan

  Formidle produksjonsplan til alle nivåer på en måte slik at mål, prosesser og krav er tydelige. Sørge for at det gis informasjon til alle som er involvert i prosessen, under forutsetning av at de har ansvar for en samlet suksess.

 • Sikre kostnadseffektivitet i matproduksjon

  Sikre at hele matproduksjonsprosessen, inkludert mottak av råvarer, tilvirkning, matproduksjon og innpakning, er økonomisk og effektiv.

 • Tolke data i matproduksjon

  Tolke data fra forskjellige kilder, som markedsdata, vitenskapelige artikler og kundekrav for å forske på utvikling og innovasjon i matsektoren.

 • Administrere korrigerende tiltak

  Gjennomføre korrigerende tiltak og planer for kontinuerlig forbedring fra interne og eksterne revisjoner for å overholde krav til mattrygghet og levert kvalitet i henhold til omforente tidsperspektiver.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere kortsiktige mål

  Fastsette prioriteringer og umiddelbare kortsiktige tiltak.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Angi nøkkelytelsesindikatorer for produksjon

  Angi og oppnå nøkkeltallsindikatorer (KPI-er) i tråd med selskapets strategi og sørge for at kundenes krav blir oppfylt.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Føre tilsyn med produksjonskrav

  Føre tilsyn med produksjonsprosesser og forberede alle ressursene som er nødvendige for å opprettholde en effektiv og kontinuerlig produksjonsstrøm.

 • Forvalte ressurser innen matproduksjon

  Forvalte ressurser for å sikre tilstrekkelig og egnet opplæring til å sikre konsistent ytelse.

 • Planlegge produksjon på matanlegg

  Forberede planer for produksjon på matanlegg ved å planlegge hovedaktiviteter innenfor avtalte budsjett- og tjenestenivåer. Forutse realistiske tider og kostnader som kreves for produksjonsaktivtetene, ved å ta hensyn til produktiviteten og effektiviteten.

 • Anvende statistiske metoder for kontrollprosesser

  Anvende statistiske metoder fra eksperimentdesign (DOE) og statistisk prosesskontroll (SPC) for å kontrollere produksjonsprosesser.

Source: Sisyphus ODB