Yrke leder for tolkebyrå

Ledere for tolkebyrå har tilsyn med driften ved levering av tolketjenester. De samordner arbeidet til et team av tolker som forstår og oversetter talt kommunikasjon fra ett språk til et annet. De sikrer kvaliteten på tjenesten og administrasjonen av tolkebyrået.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Tolkemoduser

  Ulike metoder for muntlig oversettelse av et språk, som simultantolking, konsekutivtolking, relétolking, hvisketolking og kontakttolking.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

Ferdigheter

 • Mestre god diksjon

  Snakke på en klar og tydelig måte, slik at andre forstår nøyaktig hva som blir sagt. Uttale ord på riktig måte uten å gjøre feil eller si noe feil ved et uhell.

 • Tolke talespråk mellom to parter

  Konvertere ett muntlig språk til et annet for å tilrettelegge for kommunikasjon mellom to parter som ikke snakker samme språk.

 • Bevare talens opprinnelige budskap

  Oversette tale uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at den opprinnelige meldingen blir beholdt, og ikke gi uttrykk for egne preferanser eller meninger. Bestrebe seg på å beholde intensjonen med det som blir sagt.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Oversette talespråk fortløpende

  Oversette det en taler sier, i talerens pauser etter to eller flere setninger, presist og fullstendig og med utgangspunkt i notater du tar. Taleren venter til tolken har gjort seg ferdig, før han eller hun fortsetter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Påta seg ansvaret for forvaltningen av en bedrift

  Påta deg ansvaret for å lede en bedrift, herunder fremme eiernes interesser, oppfylle samfunnets forventninger og ivareta arbeidstakernes velferd.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Utvikle en oversettelsesstrategi

  Utføre forskning for bedre å forstå det aktuelle materialet og formulere riktige spørsmål for å få den nødvendige informasjonen.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Simultanoversette

  Oversette det taleren sier på en riktig og fullstendig måte, ved samme hastighet og uten forsinkelser.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Følge etiske retningslinjer for oversettingsvirksomhet

  Utføre oversettelsesaktiviteter i samsvar med aksepterte prinsipper for hva som er rett og hva som er galt. Dette inkluderer rettferdighet, åpenhet og upartiskhet. Ikke bruk skjønn eller la personlige meninger påvirke kvaliteten på oversettelsen eller tolkningen.

 • Utføre bilateral tolkning

  Forstå og tolke muntlige utsagn i begge retninger av et språkpar, samtidig som man bevarer talerens kommunikasjonsmessige intensjon.

 • Oversette språkkonsepter

  Oversette et språk til et annet språk. Matche ord og uttrykk med tilsvarende ord og uttrykk på andre språk samtidig som at budskapet og nyansene i originalteksten bevares.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Vurdere kvaliteten på tjenester

  Teste og sammenligne forskjellige varer og tjenester for å vurdere deres kvalitet og gi detaljerte opplysninger til forbrukerne.

Source: Sisyphus ODB